Hoe controleert de NVWA

Voor de controle op levensmiddelen en diervoeders op het moment van binnenbrengen en/of invoer in de Europese gemeenschap vormen twee Europese Verordeningen de grondslag:

- Verordening (EG) Nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving

- Verordening (EG) Nr. 882/2004 Inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen.

Naast deze wetgeving op hoofdlijnen neemt de EU indien nodig noodmaatregelen. Artikel 53 lid 1 van de Verordening (EG) Nr. 178/2002 biedt die mogelijkheid. Als blijkt dat een levensmiddel of diervoeder, van oorsprong uit de gemeenschap of ingevoerd uit een derde land, waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt én dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst, maakt de EU daar gebruik van.

Praktijk

De EU probeert het probleem bij de bron aan te pakken. Daarom is in alle noodmaatregelen een verplichting voor het land van oorsprong opgenomen. Veelal moet de verzender uit het land van oorsprong een gezondheid certificaat en een analyse certificaat van de bevoegde autoriteit hebben. En deze moeten overlegd worden op het moment van binnenbrengen in de EU.

Dit gezondheid certificaat en analyse certificaat wordt direct aan de buitengrens gecontroleerd door de bevoegde autoriteit. In Nederland wordt de documenten controle uitgevoerd door de douane onder de verantwoordelijkheid van de NVWA.

In alle noodmaatregelen is er sprake van een verplichte vooraanmelding. Het is niet altijd wettelijk voorgeschreven dat deze verplichte vooraanmelding dient te geschieden met gebruikmaking van het Gemeenschappelijk document van Binnenbrengen (GDB).

Ook de NVWA wil het logistieke proces zo efficiënt, vlot en transparant mogelijk laten verlopen. Daarom is in Nederland ervoor gekozen om vooraanmeldingen uitsluitend met gebruikmaking van het elektronisch Gemeenschappelijk Document van Binnenbrengen aan te laten bieden door middel van het Veterinair Grenscontrole Systeem (VGC).

De werkwijze verloopt als volgt:

Van alle zendingen waarbij een vooraanmeldingen vereist is en waarbij een gezondheidscertificaat moet worden overlegd worden de documenten 100% gecontroleerd. De exploitant zendt deel 1 van het GDB aan de bevoegde autoriteit (Douane) met gebruikmaking van het VGC systeem. Hierop ontvangt de exploitant automatisch een retourbericht met een GDB nummer. Daarna verzendt de exploitant het gezondheidscertificaat, de resultaten van bemonstering en analyse uit het land van oorsprong, in één PDF file aan de douane via email.

Als onderwerp van het email bericht wordt het juist verkregen GDB nummer gebruikt. Tot op heden was er één mailbox in gebruik om het PDF bestand met uw gescande documenten aan het GDB nummer te laten koppelen in VGC: Douane.VWA.Levensmiddelen@Belastingdienst.nl van de Douane te Rotterdam.

Wij verzoeken alle belanghebbenden waarvan goederenzendingen via de lucht binnenkomen, voortaan gebruik te maken van dit email adres: douane.dsc.vwa.frontoffice@belastingdienst.nl. Hierdoor kan de Douane op Schiphol sneller uw documenten af handelen in het kader van de uit te voeren D-controles.

Nadat de Documenten controle is afgerond en conform bevonden, wordt er indien dit is aangegeven door het VGC systeem een Overeenstemming en Materiële controle uitgevoerd.

Deze Overeenstemming en Materiele controle behoeft bij noodmaatregelen niet altijd direct aan de buitengrens te worden uitgevoerd. Raadpleging van de betreffende noodmaatregelen geeft hierover uitsluitsel.

Indien er een Overeenstemming controle en Materiële controle vereist is maakt de aanbieder een afspraak waar en wanneer de controle kan plaatsvinden via een digitaal formulier.

Retributie

Er geldt een retributie plicht voor alle controles gebaseerd op een noodmaatregel. Dit houdt in, dat de kosten van monsterneming en analyse uitgevoerd door de NVWA, worden doorberekend aan de exploitant. U ontvang na afloop van de controles dus een factuur van de NVWA voor de inspectie, monsterneming en laboratorium analyse.