Interventiewaarden voor chloraat in levensmiddelen

De sinds 2014 vastgestelde tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat blijven van kracht. Hieronder de vastgestelde waarden per levensmiddelensoort. Deze blijven van kracht tot het plan van aanpak van de Europese Commissie bekend is, en er nieuwe MRL's zijn vastgesteld. We treden handhavend op als we in een levensmiddel een gehalte chloraat boven de interventiewaarde aantreffen.

De vastgestelde interventiewaarden chloraat

  • Alle plantaardige producten, behalve groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) nr. 396/2005: 0,1 mg/kg
  • Alle groenten, behalve wortelen, genoemd in Annex I van verordening (EG) nr. 396/2005: 0,25 mg/kg
  • Wortelen: 0,2 mg/kg
  • Overige producten, met uitzondering van zuigelingen- en babyvoeding: 0,1 mg/kg

Voor zuigelingen- en opvolgvoeding en babyvoeding blijven de MRL's van kracht zoals geformuleerd in de richtlijnen Verordening (EU) 2016/127 en 2006/125/EG.

Meer informatie over de regelgeving voor Voeding voor specifieke groepen vindt u in het Handboek Regelgeving Voeding voor specifieke groepen.

Achtergrondinformatie chloraat

Chloraat is niet meer toegelaten als bestrijdingsmiddel. Daarom is een ‘default’ MRL van 0,01 mg/kg vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005. En voor zuigelingen- en opvolgvoeding, én voor babyvoeding op basis van granen, geldt een MRL van 0,01 mg/kg product zoals geconsumeerd. Deze MRL’s zijn op een zo laag niveau vastgesteld, dat zelfs zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen met chloraat, de MRL vaak overschreden wordt.

Chloraat kan ook uit andere bronnen in levensmiddelen terechtkomen. Bijvoorbeeld via drinkwater en het gebruik als desinfectiemiddel in water voor wassen en schoonmaken van apparatuur (bijvoorbeeld leidingen) gebruikt bij de productie van levensmiddelen.

De NVWA stelde daarom in 2014 tijdelijke Nederlandse interventiewaarden vast op basis van een voorstel van de Europese Commissie en een Duitse voorlopige risicobeoordeling.

De Europese Commissie werkt aan een plan van aanpak om de risico's van chloraat in levensmiddelen en drinkwater te verminderen. En zoekt een oplossing voor het structureel niet naleven van de bestrijdingsmiddelen MRL’s. De basis hiervoor is de in 2015 verschenen EFSA-opinie (European Food Safety Authority).

Let op! Andere Europese lidstaten hanteren mogelijk wel de MRL, of hebben andere nationale interventiewaarden vastgesteld.