Toelichting bij de naleefpercentages van de Naleefmonitor

De naleefmonitor brengt de naleving van het slachtproces in beeld voor de belangrijkste risicogebieden, per half jaar.

Bij slachthuizen met permanent toezicht worden (dagelijkse) operationele inspecties, risicogebaseerde gedetailleerde tactische inspecties en jaarlijkse systeeminspecties en audits uitgevoerd.

De naleefmonitor rapporteert over de tactische inspecties, met uitzondering van vleestemperatuur bij roodvlees en verontreiniging voor de koeling bij pluimvee. Vandaar dat hier de aantallen gerapporteerde inspecties veel hoger liggen.

De aantallen inspecties verschillen per bedrijf, omdat de aantallen tactische inspecties risicogericht gepland worden aan de hand van de historie van het bedrijf en een aantal bedrijfseigen kenmerken die risicovoller zijn.

Voor elke halfjaarlijkse meetperiode wordt van ieder slachthuis het percentage naleving berekend per vraag uit de Naleefmonitor. Dit percentage geeft aan bij hoeveel procent van de tactische inspecties het onderzochte inspectie-item voldeed aan de regelgeving.

De gemiddelden van alle slachterijen zijn vervolgens samengevoegd tot één totaalgemiddelde, zodat er gecorrigeerd wordt voor het risicogebaseerde toezicht.