Proces en spelregels openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

De NVWA maakt van alle grote pluimvee slachterijen in Nederland de inspectiegegevens openbaar. Dat betekent dat te zien is hoe elke individuele slachterij de regels voor dierenwelzijn en hygiëne naleeft.

Doel openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

De NVWA maakt de controlegegevens openbaar om de transparantie binnen de pluimveeketen te bevorderen en om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten.

Proces openbaarmaking inspectieresultaten pluimvee slachterijen

Elk half jaar worden de gegevens in de naleefmonitor geactualiseerd. Voorafgaand aan de publicatie van de nieuwe gegevens stuurt de NVWA de grote pluimvee slachterijen een brief waarin zij aankondigt dat zij de nieuwe inspectiegegevens openbaar wil gaan maken. In die brieven staat ook om welke inspectieresultaten het gaat.

Juridische spelregels openbaar maken inspectieresultaten pluimvee slachterijen

Tegelijk met het versturen van de brieven publiceert de NVWA een ontwerpbesluit openbaarmaking. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van de brieven en het ontwerpbesluit hun zienswijze geven over de voorgenomen openbaarmaking.

U vindt hier het ontwerpbesluit openbaarmaking van 29 oktober 2019, met daarin het voornemen om inspectiegegevens van slachthuizen openbaar te maken over de periode januari tot juli 2018.

Na de zienswijzefase wordt een definitief besluit gepubliceerd. Op basis hiervan staat een periode van 6 weken open om in bezwaar te gaan.

U vindt hier het definitieve besluit openbaarmaking van 17 december 2019, waarin al besloten is om inspectiegegevens van slachthuizen openbaar te maken over de periode januari tot juli 2018.

Meer weten? Lees hier wat de spelregels zijn bij het openbaar maken van inspectieresultaten.