Melden van grensoverschrijdend vervoer

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten zijn regels opgenomen over het melden van grensoverschrijdend transport van mest. Hoe verhouden deze regels zich tot elkaar en tot andere regels?

Wat zijn de regels?

Wat betekent dit?

  • Importeert u dierlijke meststoffen? Dan moet u dat vooraf melden bij RVO. Gaat het om niet-verwerkte mest?  Dan moet u de veterinaire toesteming van de NVWA meesturen.
  • In geval van import van niet-verwerkte mest moet het bedrijf of de bevoegde autoriteit uit de lidstaat van verzending de Traces-melding doen.
  • Exporteert u dierlijke meststoffen? Dan voldoet u automatisch aan uw verplichting tot het vooraf melden bij RVO omdat u werkt met Client mest export. Neem wel de juiste termijnen daarbij in acht.
  • In geval van export van niet-verwerkte mest wordt ook de Traces-melding automatisch gedaan omdat u werkt met Client mest export.