Transportdocumenten voor grensoverschrijdend vervoer

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten zijn regels opgenomen over documenten die bij het transport van mest naar andere landen aanwezig moeten zijn. Hoe verhouden die documenten zich tot elkaar?

Wat zijn de regels?

Wat betekent dit?

  • Bij grensoverschrijdend vervoer van dierlijke mest zijn dus, naast het CMR, nog twee documenten nodig: een VDM en een handelsdocument dierlijke bijproducten dat, afhankelijk van de situatie, is voorzien van een gezondheidsverklaring. Er is veel overlap tussen de gegevens die op het CMR, VDM en handelsdocument dierlijke bijproducten moeten staan.
  • Voor bedrijven en intermediaire ondernemingen die dierlijke meststoffen naar andere lidstaten exporteren is daarom een systeem ontwikkeld waarmee u in één keer alle drie deze documenten kunnen aanmaken: Client mest export. Op de website van RVO vindt u meer informatie over het aanvragen van exportdocumenten.
  • Is een gezondheidsverklaring nodig bij het handelsdocument dierlijke bijproducten? Dan verloopt ook de aanvraag daarvan bij de NVWA gelijktijdig via dit systeem.
  • Importeert u mest? Dan moet u er zelf voor zorgen dat er een CMR, een handelsdocument dierlijke bijproducten en een VDM worden opgemaakt. Is er een gezondheidsverklaring nodig bij het handelsdocument? Dan moet deze laten opmaken door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de mest vandaan komt.