Uitvoering controles pootringen

Definitie

Een individueel gemerkte, ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt. Verder dat het jaartal vermeld op de pootring het jaartal is waarin de ring mag worden aangebracht. Een aanvrager mag een pootring niet aan derden geven of verkopen.

Wet natuurbescherming

Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het kader van de Wet natuurbescherming beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden mogen worden mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor zowel in de EU voorkomende vogels, als voor de vogels genoemd in bijlage A van de Basisverordening (verordening EG 338/97). Hierop staan vogels die wereldwijd voorkomen. De basisverordening is ontstaan uit het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES), een verdrag over de internationale handel in bedreigde, in het wild levende dier- en plantensoorten).

Versoepeling ringmaat

Een andere wijziging is dat u bij uitzondering gebruik mag maken van een grotere ringmaat dan aangegeven. Voorwaarde is dat aannemelijk gemaakt wordt dat een grotere ring noodzakelijk is in verband met de dikte van de poot. Kwekers moeten de grotere pootring vooraf aanvragen bij een erkende vogelbond. De uitzondering geldt niet wanneer men te laat is met het ringen van een jonge vogel. In dat geval moet u contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als een grotere ring noodzakelijk is, blijkt dat in alle gevallen uit de dikte van de poten van verwante vogels. Dat wil zeggen dat de poten van de ouders, het ouderpaar of van eerdere nakweek van hetzelfde ouderpaar, dikker zijn dan gemiddeld bij dat soort. Kwekers moeten bij controle aannemelijk kunnen maken dat het gebruik van een grotere pootring dan voorgeschreven noodzakelijk was. Iedere situatie staat op zichzelf en wordt individueel beoordeeld.

Noodzakelijkheid aantonen

Om aannemelijk te maken dat het gebruik van een grotere pootring noodzakelijk is, kunt u foto's maken van de poten van (1 van) het ouderpaar of eerdere nakweek van hetzelfde ouderpaar. Op deze foto moet te zien zijn dat de ring te strak zit of dat de pootring is ingegroeid. Bewaar bij de foto's zoveel mogelijk gegevens, zoals de datum waarop de foto gemaakt is, de ringinscriptie, de ringmaat, naam en adres van de kweker en de vogelsoort.

Moet u een pootring laten verwijderen laat dat dan altijd doen door een dierenarts. Laat de dierenarts een verklaring opstellen met daarop de datum, de ringinscriptie, de reden van verwijderen van de pootring, naam en adres van de houder en de vogelsoort. Bewaar de verwijderde pootring. Als er sprake is van een beschermde vogel die nu niet meer voorzien is van een ring, dan moet u contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het is verstandig om naast het maken van foto's of een dierenartsverklaring bij het verwijderen van de pootring, een schriftelijke verklaring op te laten stellen door een dierenarts of andere deskundige. Uit deze verklaring moet blijken dat het gebruik van een grotere pootring dan voorgeschreven noodzakelijk is. Laat de verklaring voorzien van naam, adres en handtekening van de dierenarts of andere deskundige, vogelsoort, ringinscriptie, reden, gebruikte ringmaat en datum en jaartal.

Gebruik pootringen

U moet alle vogelsoorten waarvoor u de ringen gebruikt opgeven. Ringen met dezelfde maat mogen voor alle opgegeven vogelsoorten gebruikt worden. Voor vogels vermeld in de Basisverordening bijlage A blijft het verplicht dat de ringen alleen gebruikt mogen voor de soort waarvoor ze zijn aangevraagd. De ringen mogen niet aan derden gegeven worden, ze moeten worden gebruikt door de aanvrager. U kunt pootringen voor in Nederland geboren en gefokte vogels alleen aanvragen bij een vogelbond die in de Regeling pootringen wordt genoemd. U vindt de bonden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U gaat een vogel kopen, waar moet u op letten?

Om te voorkomen dat u na aankoop van een vogel in overtreding bent, is het belangrijk dat u de pootring van de vogel controleert. Niet naleven kan onder andere een proces-verbaal en inbeslagname van de vogel(s) tot gevolg hebben.

  • De pootring moet bij een volwassen vogel nooit kunnen worden verwijderd.
  • De pootring is rond en onbeschadigd en mag niet onderbroken zijn.
  • Op de pootring van een in Nederland in gevangenschap gefokte vogel staat de inscriptie NL, de binnendiameter, het jaartal, de bondscode, het kweeknummer en het volgnummer.
  • De ringmaat moet overeen komen met de maat zoals in de bijlage bij de regeling staat genoemd. Een grotere ring mag alleen als een dierenarts of andere expert dat noodzakelijk acht.
  • Een pootring van een buitenlandse vogel moet voldoen aan de (wettelijke) eisen gesteld in het land van afkomst.
  • Een erg wilde vogel, een beschadigde kop of beschadigde poten kunnen wijzen op een vogel die niet gekweekt is, maar in het wild gevangen.

Vogels genoemd in de Basisverordening bijlage A mogen alleen gekocht worden als er een EG certificaat bij wordt geleverd. Het EG certificaat moet bij het dier zijn voordat deze wordt verkocht of overgenomen.