Nieuwsbrief R&D Fyto 2019 (22 januari 2019)

Nieuws op het gebied van R&D Fyto.

Nieuwe versie 4.1 Eisentabel R&D-Fyto

De huidige versie Eisentabel R&D-Fyto 4.0 met daarin de inrichtingseisen en werkvoorschriften die gelden, ter inperking van fytosanitaire risico's is aangepast naar versie 4.1. Dit op grond van de opgedane praktijkervaringen met de voorgaande versie en vragen/voortschrijdende inzichten opgedaan bij de behandeling van vergunningaanvragen.

Herziening Eisentabel R&D-Fyto 4.0 op onderdelen, zijn de volgende:

1.1 Versoepeling afvalwaterbehandeling nematoden (eis 51.3). Als resultaat van een door de NVWA-uitgevoerd nader literatuuronderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke rioleringszuiveringsinstallaties is de eis met betrekking tot behandeling/afvoer van afvalwater (eis 51.3) gewijzigd. Afvalwater afkomstig uit ingeperkte ruimten waarbij uitsluitend met nematoden gewerkt wordt kan direct op de riolering verbonden aan een gemeentelijke rioleringszuiveringsinstallatie worden geloosd. Wanneer gewerkt wordt met de combinatie van grond en nematoden, zoals bijvoorbeeld bij het opspoelen van AM-cysten, is aanvullend een bezinkbak noodzakelijk, voordat het afvalwater op de riolering wordt geloosd. De grond uit de bezinkbak dient naar een verbrandingsoven te worden afgevoerd of met een andere door de NVWA adequaat bevonden methodiek te worden onschadelijk gemaakt. Zie hiervoor voetnoot 8.

1.2 Uitzondering op definitie risicodragend materiaal m.b.t. gezuiverd RNA/DNA van viroïden en virussen bestemd voor sequencing. In beginsel valt gezuiverd RNA/DNA van alle plantpathogenen, met uitzondering van RNA/DNA van viroïden en virussen niet onder de definitie van risicodragend materiaal. Uitsluitend voor door de NVWA intrinsiek veilig geachte sequence activiteiten van gezuiverd RNA/DNA wordt ook  RNA/DNA van viroïden en virussen uitgezonderd van regulering. Hierdoor is het toegestaan om gezuiverd RNA/DNA aan laboratoria die niet 2008-61-EG vergunninghouder zijn voor sequencing te sturen.

Voor activiteiten anders dan sequencing geldt dat ze risicovol en 2008/61/EG gereguleerd blijven en transport naar derden alleen is toegestaan na goedkeuring van de NVWA. Zie hiervoor verder Werkblad 3 'Afkortingen en definities' met voetnoot 7.

1.3 Verkeer van grond binnen EU-lidstaten zonder Letter of Authority. Verkeer van grond van een EU-lidstaat naar Nederland en omgekeerd kan, tenzij officieel vaststaat dat het besmet is met q-waardige organismen plaats vinden zonder door de NVWA afgegeven transportvergunning (Letter of Authority). In de versie 4.0 was dit in eis 53.1 en eis 53.2 abusievelijk niet goed aangegeven en is nu gecorrigeerd.

1.4 Alleen deuren van toegangssluis BPL-III en PBG-III moeten niet tegelijkertijd geopend kunnen worden. Wijziging in eis 16: De toegangssluis is uitgerust met 2 deuren, met een voorziening die maakt dat ze niet gelijktijdig geopend kunnen worden en bestaat uit een schone en een potentieel besmette zijde, die door een fysieke barrière van elkaar gescheiden zijn. Wijziging in eis 15: De toegangssluis is uitgerust met 2 deuren, welke volgens instructie niet gelijktijdig geopend mogen worden.

1.5 In werkblad 7 'Sluisinrichting' bij figuur C is 'onderdruk' als eis verwijderd. Een lichte niet nader gedefinieerde onderdruk om een naar binnen gerichte luchtstroom te krijgen is hier afdoende.

1.6 Werkblad 8 'Grond en groeimedia' bij Import grond (versie bij Eisentabel R&D-Fyto 4.0) is voor import vanuit Palestijnse gebieden gewijzigd. Er geldt hiervoor, tenzij vóór import officieel is vastgesteld dat het met Q(waardige) organismen besmet is, geen invoerverbod.

Ingangsdatum Eisentabel R&D-Fyto 4.1

Vanaf 1 september 2018 konden aanvragen voor een Vergunning R&D-Fyto uitsluitend op basis van de versie 4.0 van de Eisentabel R&D-Fyto worden gedaan. Vanaf 1 februari 2019 kunnen aanvragen voor een Vergunning R&D-Fyto uitsluitend op basis van versie 4.1 van de Eisentabel R&D-Fyto worden gedaan. Vergunningaanvragen op basis van eerdere versies van de Eisentabel R&D- Fyto worden vanaf die datum dan ook niet meer geaccepteerd.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven. Vanaf 1 september 2018 is het alleen nog mogelijk vergunningaanvragen online via het Formdeskformulier te doen. De NVWA neemt vergunningaanvragen die niet online maar ingediend zijn niet meer in behandeling.

Transportdocumenten vanaf 1-2-2019 alleen nog online aanvragen

Aankondiging van die mogelijkheid zal plaatsvinden op de NVWA-website. Totdat die aankondiging op de website is gedaan van het online kunnen aanvragen van transportdocumenten, blijft het aanvragen ervan vooralsnog ongewijzigd (schriftelijk/ per e-mail met het daartoe bestemde formulier op de NVWA-website).

Vindbaarheid webpagina

Om de vindbaarheid  van informatie over Vergunningverlening R&D-Fyto op de NVWA website te bevorderen nogmaals een tip hoe er te komen, als u niet beschikt over de directe hyperlinks.

Op de website nvwa.nl kiest u op de Home pagina: Planten.

U ‘landt’ op de pagina: Planten, plantaardige producten, plantenziekten, plagen. Uit de alfabetische lijst kiest u: R&D-Fyto (EU-richtlijn 2008/61).

Voorlichting en nalevingshulp

Zoals in de eerdere nieuwsbrief al aangegeven: Voor aanvragers en vergunninghouders is het mogelijk om, aanvullend op de aangeboden informatie op de NVWA-website, in het kader van een specifieke aanvraag of vergunning, een gesprek aan te vragen met het behandelteam Vergunningen R&D-Fyto van de NVWA. Zo'n verzoek onder opgave van de aanleiding  en achtergrondinformatie met betrekking tot het verzoek  kunt u indienen via het Klantcontactcentrum van de NVWA. Er zal dan contact met u worden opgenomen en zonodig een datumafspraak worden gemaakt.

Op uw specifieke situatie en vragen, die tevoren kenbaar moeten zijn gemaakt, kan dan voorlichting gegeven over de Eisentabel R&D-Fyto, de toepassing en eventuele afwijking ervan en het aanvraagproces. Op deze manier kunnen we op vertrouwelijke wijze efficiënt ingaan op uw specifieke bedrijfssituatie.

LET OP: Mails, en telefonische verzoeken naar individuele behandelaars worden niet beantwoord.