Eenvoudige R&O-plaats

Een slachthuis met een geringe capaciteit of een primair bedrijf zoals een houderij of boerderij waar tien of meer evenhoevigen (runderen, varkens, schapen, geiten en gekweekte herten) worden gehouden, dient te beschikken over een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats.

Deze eenvoudige R&O-plaats moet zodanig zijn ingericht dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen kan plaatsvinden met voldoende capaciteit in relatie tot de werkzaamheden van het slachthuis en ongeacht het type vervoermiddel.

De minimale inrichtingseisen voor een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats zijn vastgelegd in bijlage 9 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’.

Goedkeuring NVWA

De eigenaar of exploitant van een slachthuis met een geringe capaciteit of een primair bedrijf beschrijft de R&O-werkwijze volledig in een protocol. Het protocol moet jaarlijks uiterlijk vóór 1 april ter goedkeuring bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend worden. Goedkeuring vindt uitsluitend plaats als de reiniging en ontsmetting op een zodanige wijze wordt uitgevoerd dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.

Ter ondersteuning van het bedrijfsleven heeft de NVWA een Handboek eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats en vergunninghouders opgesteld. Dit handboek geeft invulling aan de gestelde open normen en de protocollaire eisen.
In het dossier Reinigings- en ontsmettingsplaatsen leest u hoe de NVWA erkenning verleent, toezicht houdt op eenvoudige en erkende reinigings- en ontsmettingsplaatsen voor vervoermiddelen voor evenhoevigen en de R&O vergunning controleert.

In het Handboek Eenvoudige Reinigings- en Ontsmettingsplaats en vergunninghouder kunt u lezen wat onder slachthuis met geringe capaciteit wordt verstaan.