Rol NVWA bij schapen en geiten

De NVWA houdt toezicht op regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. De gezondheid van mensen kan aan de orde zijn bij het consumeren van producten, of in de omgang met dieren.

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het produceren van veilig voedsel en het verstrekken van de juiste informatie aan afnemers, zowel in de keten als aan de consumenten. De NVWA grijpt in als bedrijven wet- en regelgeving bewust of onbewust niet naleven of frauderen.

Uitvoering inspecties

De NVWA voert inspecties uit bij bedrijfsmatige houders van schapen en geiten. De NVWA inspecteert de eisen van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. De NVWA let hierbij onder andere op het welzijn en de verzorging van de dieren.

De NVWA voert op meerdere manieren inspecties uit. Een NVWA-dierenarts inspecteert op elk slachthuis de dieren. Houders van schapen en geiten kunnen een inspectie op het bedrijf verwachten als op het slachthuis blijkt dat het welzijn van de afgevoerde dieren is geschaad. Meldingen over mogelijke dierenwelzijnsproblemen worden onderzocht.

Vlees is een kwetsbaar product. Daarom controleert de NVWA tijdens diverse schakels in het productieproces van vlees en vleesproducten.

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) controleert melk. De NVWA toetst met audits de werking van het COKZ-toezicht.

Meer informatie:

Sancties

Niet naleven van de regels kan naast een proces-verbaal of boeterapport, ook leiden tot korting op de inkomenssteun als dit van toepassing is. Ook kan de NVWA bestuursrechtelijk optreden om een situatie die het welzijn van de dieren ernstig schaadt, zo spoedig mogelijk te laten herstellen.

Melden dierziekten

Schapen en geiten kunnen aangifteplichtige dierziekten onder de leden hebben.

Melden is verplicht als er zich bij de dieren verschijnselen voordoen die daar op duiden. Of als een aangifteplichtige dierziekte niet is uit te sluiten.

Aanmelden moet bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten:
(045) 546 31 88.

Meer informatie: