NVWA waarschuwt consument voor tatoeages met gevaarlijke kleurstoffen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten voor tatoeages met gevaarlijke kleurstoffen. Naar schatting een derde van alle op de Nederlandse markt beschikbare en gebruikte tatoeage-inkten bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Wanneer consumenten tot een tatoeage besluiten, verdient het aanbeveling te informeren bij de tatoeëerder naar de herkomst en veiligheid van de gebruikte inkt. Als consumenten een tatoeage willen laten verwijderen zouden ze advies aan een arts moeten vragen.

Resultaten onderzoek veiligheid van tatoeagekleurstoffen

Uit onderzoek van de NVWA naar de veiligheid van tatoeagekleurstoffen die worden verhandeld op de Nederlandse markt blijkt dat in 41% van de onderzochte zwarte inkten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (afgekort PAK's) worden aangetroffen. PAK's komen vooral voor in zwarte tatoeagekleurstoffen; ze kunnen kankerverwekkend zijn. Verder blijkt uit een onderzoek van gekleurde inkten over de periode 2008-2013 dat ondanks het verbod op zogenoemde PAA-vormende azo-kleurstoffen deze stoffen toch regelmatig worden aangetroffen. Het onderzoek van de NVWA naar rode, gele, oranje en groene tatoeagekleurstoffen laat zien dat in de onderzochte periode gemiddeld 30% van deze kleurstoffen zijn aangetroffen, waaruit aromatische aminen (zogenoemde PAA's) kunnen vrijkomen. De PAA-vormende azo-kleurstoffen zijn verboden omdat ze een extra kankerrisico opleveren voor consumenten die een tattoo met een kleurstof (hebben) laten zetten. Als wordt gekeken naar alle op de Nederlandse markt beschikbare en gebruikte tatoeage-inkten is het percentage inkten waaruit aromatische aminen of PAK's kunnen vrijkomen naar schatting een derde van de inkten.

Er zijn Europese regels voor maximaal toelaatbare verontreinigingen in tatoeagekleurstoffen en maximale concentraties van bijvoorbeeld PAK's. De Nederlandse wetgeving voor tatoeagekleurstoffen gaat nog verder en bevat een algemeen verbod op kankerverwekkende stoffen.

Verantwoordelijkheid leveranciers en tatoeëerders

Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers om er voor te zorgen dat alleen veilige tatoeagekleurstoffen op de markt worden gebracht en bij het tatoeëren worden gebruikt. Om daar zeker van te zijn zouden Nederlandse importeurs actief commerciële laboratoria kunnen benaderen met het verzoek om de NVWA-analysemethoden in hun pakket op te nemen.

De NVWA zal via gerichte steekproeven blijven monitoren op de aanwezigheid van aromatische aminen en PAK's in tatoeagekleurstoffen. Bij overtredingen zal zij –net zoals nu- optreden en maatregelen opleggen, zoals het van de markt halen van producten. Sinds oktober 2014 is een aangescherpt interventiebeleid voor onder meer tatoeage-inkten van kracht, waarbij direct een boeterapport kan worden opgelegd in plaats van dat bij een geconstateerde overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven.

Think before you ink!

Om consumenten te wijzen op mogelijke risico's van tatoeages zet de NVWA een gerichte voorlichtingscampagne onder de noemer 'Think before you ink!' in. De consument wordt daarin gewezen op de regels die rond tatoeëren gelden. Zoals het feit dat het, zonder toestemming van ouder of voogd, verboden is onder de 16 jaar een tattoo te laten zetten. In een infographic over de regels rond tatoeëren wordt geadviseerd om alleen in zee te gaan met een studio die beschikt over een verplichte vergunning van de GGD. In zo'n geval kan de consument er redelijkerwijs van uitgaan dat er veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Deze studio’s staan onder controle van GGD en NVWA. Studio's met een vergunning zijn te vinden op de site veiligtatoeeren.nl.

Ook wordt in de infographic gewezen op het feit dat een derde van alle gebruikte tatoeage-inkten gevaarlijke stoffen bevat. Als deze stoffen in het lichaam vrijkomen vergroot dat de kans op kanker. Zo is het ook onverstandig om een tattoo lang aan licht van zon en zonnebank bloot te stellen; als de inkt de hiervoor genoemde azo-kleurstoffen bevat, kunnen daaruit kankerverwekkende stoffen vrijkomen door UV-straling. Uit onderzoek blijkt dat juist bij het laten weglaseren van een tatoeage primaire aromatische aminen kunnen vrijkomen, en er dus sprake is van een verhoogd kankerrisico. Daarom zouden consumenten advies aan een arts moeten vragen als zij een tatoeage willen laten verwijderen.

Meld klachten!

Een tattoo-studio die geen vergunning heeft? Meld dit bij het Klantcontactcentrum van de NVWA 0900-03 88, of via het online klachtenformulier.

Klachten over onhygiënische omstandigheden tijdens het aanbrengen van een tatoeage moeten worden gemeld bij de plaatselijke GGD.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.