Rol NVWA en GGD bij tatoeages, piercings en permanente make-up

De NVWA houdt samen met de GGD toezicht op de juiste naleving van tatoeagewetgeving. De NVWA richt zich vooral op naleving van de regels door ondernemers. De GGD verstrekt de vergunningen.

Toezichtsactiviteiten NVWA

  • inspecties op naleving van leeftijdsgrenzen
  • inspecties op naleving van hygiëneregels
  • onderzoek inkten op aanwezigheid van verboden stoffen
  • opsporen van illegale tatoeëerders
  • optreden na klachten van consumenten over leeftijdsgrenzen en illegale tatoeëerders

GGD

De GGD verstrekt vergunningen voor 3 jaar. Als de periode is verstreken vraagt u bij de GGD opnieuw een inspectie aan voor verlenging.

Consumentenklachten over hygiënische omstandigheden tijdens het aanbrengen van een tatoeage behandelt de plaatselijke GGD.

Samen met de GGD geeft de NVWA voorlichting aan consumenten. Een voorbeeld is de boodschap Think before you ink. Bekijk de infografic in PDF.

Onaangekondigde inspectie

Sinds oktober 2012 bezoeken inspecteurs van de NVWA onaangekondigd shops en studio's met een vergunning om te kijken of u zich, net als tijdens de hygiëne-inspectie door de GGD, nog steeds aan de hygiëneregels houdt. Na het constateren van tekortkomingen neemt de inspecteur een maatregel. U kunt een waarschuwing of boete krijgen. De overtreding moet u binnen een redelijke termijn opheffen. Na die termijn volgt een herinspectie. De termijn is afhankelijk van de ernst van de tekortkoming. Zo moet u bijvoorbeeld het werken met niet steriele materialen direct beëindigen.

Als wij tijdens een inspectie een situatie bij u constateren waarbij direct gevaar dreigt voor uw klant, dan volgt overleg met de GGD die kan uw vergunning intrekken.

Illegale tatoeëerders

De NVWA spoort tatoeëerders op die zonder vergunning werken. Dit zijn tatoeëerders die vanuit een shop of studio werken en geen (nieuwe) vergunning hebben. Maar ook tatoeëerders die vanuit huis, in een keuken, woonkamer of slaapkamer, tatoeages, piercings of permanente make-up (PMU) zetten.

Wij hebben controlecapaciteit vrijgemaakt om tatoeëerders die zonder vergunning werken aan te pakken. Aanpak van illegale tatoeëerders en piercers was in het verleden vaak lastig omdat NVWA inspecteurs alleen konden beboeten als ze aan konden tonen dat tatoeageapparatuur, piercingapparatuur of PMU-apparatuur ook echt werd gebruikt. Sinds mei 2012 is een ingerichte praktijkruimte al voldoende om aan te tonen iemand tatoeëert of piercet.

Als u zonder vergunning werkt dan krijgt u direct een boete van € 525. Deze boete verdubbelt als bij herinspectie blijkt dat de overtreding niet is opgeheven. Bij een volgende overtreding maken wij proces-verbaal op.

Adverteren

Door een wijziging van de Warenwet per 1 januari 2016 is het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage, piercing of PMU alleen toegestaan als u als adverteerder beschikt over een vergunning. Het adverteren zonder vergunning is strafbaar. De boete is € 795.

Leeftijdsgrenzen

U mag geen tatoeage aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar. Boven de 16 mogen kinderen zelf beslissen of ze een tatoeage laten zetten. Bij kinderen van 12-16 jaar mag u alleen met toestemming van de ouder of verzorger een tatoeage  aanbrengen. De ouders van het kind moeten tijdens de behandeling aanwezig zijn in de tatoeagestudio. Bij kinderen van 12-16 jaar mag u geen tatoeage aanbrengen op het hoofd, de hals, de polsen of handen, tepels bij meisjes of genitaliën.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om deze leeftijdsgrenzen goed te bewaken. Bij het niet naleven ervan, kan de NVWA een boete opleggen of uw vergunning in laten trekken door de GGD.

De regels rondom leeftijdsgrenzen staan beschreven in artikel 24 van de Warenwet.

Kleurstoffen

Via gerichte steekproeven controleert de NVWA de aanwezigheid van aromatische aminen, PAK's en zware metalen in tatoeage-kleurstoffen en PMU-kleurstoffen. Bij overtredingen treden we op. Er volgen maatregelen zoals het van de markt laten halen van producten. Sinds oktober 2014 is een aangescherpt interventiebeleid voor onder meer tatoeage-inkten en PMU-inkten van kracht waarbij wij direct een boeterapport opleggen in plaats van eerst waarschuwen.

De NVWA onderzoekt de kleurstoffen ook microbiologisch. Wij kijken naar het totaal aantal bacteriën en naar schimmels. Beide mogen niet aanwezig zijn in tatoeagekleurstoffen.

Daarnaast beoordelen we ook het etiket op de parameters welke staan in het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

Desinfectiemiddelen

Voor het desinfecteren van handen of materialen in een tatoeageshop mag u alleen desinfectiemiddelen gebruiken die zijn toegelaten volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Voor het desinfecteren van de huid van uw klant mag u uitsluitend desinfectiemiddelen gebruiken die voor dat doel zijn toegelaten als geneesmiddel. De NVWA inspecteur controleert tijdens de inspectie of u de juiste middelen gebruikt. Als er twijfel bestaat of een desinfectiemiddel is toegelaten voor het toegepaste gebruik dan neemt de inspecteur een monster voor onderzoek in het laboratorium.