Rol NVWA en GGD

De NVWA houdt samen met de GGD toezicht op de juiste naleving van tatoeagewetgeving. De NVWA richt zich vooral op naleving van de regels door ondernemers. De GGD verstrekt de vergunningen.

Toezichtsactiviteiten NVWA

  • inspecties op naleving van leeftijdsgrenzen
  • inspecties op naleving van hygiëneregels
  • onderzoek inkten op aanwezigheid van verboden stoffen
  • opsporen van illegale tatoeëerders
  • optreden na klachten van consumenten over leeftijdsgrenzen en illegale tatoeëerders

GGD

De GGD verstrekt vergunningen voor 3 jaar. Als de periode is verstreken vraagt u bij de GGD opnieuw een inspectie aan voor verlenging.

Consumentenklachten over hygiënische omstandigheden tijdens het aanbrengen van een tatoeage behandelt de plaatselijke GGD.

Samen met de GGD geeft de NVWA voorlichting aan consumenten. Een voorbeeld is de boodschap Think before you ink. Bekijk de infografic in PDF.

Onaangekondigde inspectie

Sinds oktober 2012 bezoeken inspecteurs van de NVWA onaangekondigd shops en studio's met een vergunning om te kijken of de ondernemer zich, net als tijdens de hygiëne-inspectie door de GGD, nog steeds aan de hygiëneregels houdt. Na het constateren van tekortkomingen, neemt de inspecteur een maatregel. Dit kan een waarschuwing of boete zijn. De overtreding moet binnen een redelijke termijn worden opgeheven. Na die termijn volgt een herinspectie. De termijn is afhankelijk van de ernst van de tekortkoming. Zo moet het werken met niet steriele materialen bijvoorbeeld direct worden beëindigd.

Als tijdens de NVWA-inspecties situaties worden geconstateerd waarbij direct gevaar dreigt voor de klant, volgt overleg met de GGD die de vergunning kan intrekken.

Illegale tatoeëerders

De NVWA spoort tatoeëerders op die zonder vergunning werken. Dit kunnen tatoeëerders zijn die vanuit een shop of studio werken en geen (nieuwe) vergunning hebben aangevraagd. Maar ook tatoeëerders die vanuit huis, in een keuken, woonkamer of slaapkamer, tatoeages, piercings of permanente make-up (PMU) zetten.

De NVWA heeft controlecapaciteit vrijgemaakt om tatoeëerders die zonder vergunning werken aan te pakken. Aanpak van illegale tatoeëerders en piercers was in het verleden vaak lastig omdat NVWA-inspecteurs alleen konden beboeten als ze aan konden tonen dat tatoeage-, piercing- of PMU-apparatuur ook echt werd gebruikt. Sinds mei 2012 is een ingerichte praktijkruimte al voldoende om aan te tonen dat er getatoeëerd of gepierced wordt.

Als zonder vergunning wordt gewerkt, volgt direct een boete van € 525. Deze boete verdubbelt als bij herinspectie blijkt dat de overtreding niet is opgeheven. Bij een volgende overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt.

Door een wijziging van de Warenwet per 1 januari 2016 is het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage, piercing of PMU alleen toegestaan als de adverteerder beschikt over een vergunning. Het adverteren zonder vergunning is strafbaar. De boete is € 795.

Leeftijdsgrenzen

Het is verboden om een tatoeage aan te brengen bij kinderen onder de 12 jaar. Boven de 16 mogen kinderen zelf beslissen of ze een tatoeage laten zetten. Kinderen van 12-16 jaar mogen alleen met toestemming van de ouder of verzorger een tatoeage laten aanbrengen. De ouders moeten tijdens de behandeling aanwezig zijn in de tatoeagestudio. Bij kinderen van 12–16 jaar mag geen tatoeage worden aangebracht op het hoofd, de hals, de polsen of handen, tepels bij meisjes of genitaliën.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om deze leeftijdsgrenzen goed te bewaken. Bij het niet naleven ervan, kan de NVWA een boete opleggen of uw vergunning in laten trekken door de GGD.

De regels rondom leeftijdsgrenzen staan beschreven in artikel 24 van de Warenwet.

Kleurstoffen

Via gerichte steekproeven controleert de NVWA de aanwezigheid van aromatische aminen, PAK's en zware metalen in tatoeage-kleurstoffen en PMU-kleurstoffen. Bij overtredingen treden we op. Er volgen maatregelen zoals het van de markt laten halen van producten. Sinds oktober 2014 is een aangescherpt interventiebeleid voor onder meer tatoeage- en PMU-inkten van kracht waarbij direct een boeterapport wordt opgelegd in plaats van eerst waarschuwen.

De kleurstoffen worden ook microbiologisch onderzocht. Er wordt gekeken naar het totaal aantal bacteriën en naar schimmels. Beide mogen niet aanwezig zijn in tatoeagekleurstoffen.

Daarnaast wordt ook een etiket beoordeeld op de parameters welke vermeld staan in het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

Desinfectiemiddelen

Voor het desinfecteren van handen of materialen in een tatoeageshop mogen alleen desinfectiemiddelen worden gebruikt die zijn toegelaten volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Voor het desinfecteren van de huid van de klant mag u uitsluitend desinfectiemiddellen gebruiken die voor dat doel zijn toegelaten als geneesmiddel. De inspecteur van de NVWA controleert tijdens de inspectie of de juiste middelen worden gebruikt. Als er twijfel bestaat of een desinfectiemiddel is toegelaten voor het toegepaste gebruik, neemt de controleur een monster voor onderzoek in het laboratorium.