Toezicht op houten verpakkingen

Er is toezicht op houten verpakkingen nodig omdat die organismen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor planten. Deze schadelijke organismen vormen een bedreiging voor de groene ruimte en voor de export van boomkwekerijproducten uit Nederland. Houten verpakkingen moeten bij import en export naar de meeste landen behandeld zijn tegen schadelijke organismen conform ISPM 15.

Wie houdt toezicht op hout?

De Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) houdt het toezicht op juist behandelen en markeren van hout en houten verpakkingen Zij heeft met 3 zogenoemde Certificatie-Instellingen (CI’s) overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van inspecties.

De CI’s voeren op aanvraag inspecties uit bij nieuwe bedrijven. Daarnaast voeren de CI’s 2 keer per jaar inspecties uit bij al erkende bedrijven.

De CI’s handelen na controles kleinere tekortkomingen zelf af. En ze geven zogeheten ‘kritische tekortkomingen’ door aan ons. Hierbij moet u denken aan hout dat structureel onvoldoende verhit is. Of aan onbehandeld hout als behandeld hout wordt verkocht.

Wij kunnen in dit geval maatregelen nemen, zoals een boete opleggen en melding doen bij landen die verdacht hout hebben ontvangen.

Wij voeren verder zelf steekproefsgewijs toezicht uit bij erkende bedrijven. En we zien bijvoorbeeld na een melding toe op niet-erkende bedrijven om illegaal markeren tegen te gaan.

Overtredingen en fraude worden bestraft

Overtredingen van de ISPM 15-eisen kunnen leiden tot een bestuurlijke boete. Fraude met het ISPM 15-merkteken kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Waar kunt u de regels teruglezen?

Het toezicht op bedrijven die houten verpakkingsmateriaal markeren, volgt uit de Plantgezondsheidsverordening (EU) 2016/2031 en de Controleverordening (EU) 2017/625. Deze zijn op 14 december 2019 in werking getreden.

Meer over markeren van houten verpakkingen

Meer over het markeren van houten verpakkingen leest u bij Verpakkingshout en stuwhout: ISPM 15.