Veevervoer tijdens hitte

Dieren beschermen tegen hitte tijdens het vervoer. Hierover hebben bedrijfsleven en overheid in een nationaal plan afspraken gemaakt én daarover is nationale en internationale wetgeving. Wat kunnen wij doen?

Handhaving door de NVWA

Komt het dierenwelzijn in gevaar tijdens het vervoer van dieren? Dan kunnen wij ingrijpen op basis van regelgeving. We voeren controles uit naar aanleiding van meldingen of risicogebaseerd toezicht. Dit geldt voor alle diersoorten en onder alle klimaatomstandigheden. De vervoerder is en blijft primair verantwoordelijk voor het dierenwelzijn.

Welke regels zijn van kracht?

Inspecteurs van de NVWA handhaven op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en op basis van de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren. Bij alle transporten treden we op als we vaststellen dat er sprake is van vermijdbaar lijden van dieren tijdens transport of bij aanvoer op een slachthuis.

Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen

Verwacht het KNMI voor de komende 24 uur een temperatuur van 27 graden Celsius of meer in de Bilt? Dan treden extra toezichtsmaatregelen in werking. Bij een aaneengesloten periode van 4 dagen met deze temperatuur of een enkele dag met 30 graden Celsius of meer is het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van kracht. Dit plan bestaat uit afspraken tussen bedrijfsleven en overheid. In het plan staat bij welke temperaturen extra maatregelen nodig zijn. Het beschrijft ook de verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties, die in verschillende sectorprotocollen beschreven zijn. De sector belooft bijvoorbeeld om de beladingsgraad bij hoge temperaturen te verlagen, en extra maatregelen te treffen. Zoals extra ventilatie of koeling indien vrachtwagens moeten wachten bij slachthuizen vóór ze kunnen lossen.

Dit Nationaal plan is geen wet- en regelgeving. Dat beteken dat de NVWA niet kan handhaven op het plan zelf. De pluimveesector is nog niet aangesloten bij het nationaal plan, maar heeft ook wel een eigen sectorplan.

Tijdens de werking van dit Nationaal plan bieden wij als NVWA de mogelijkheid om op aangepaste (koelere) werktijden keuringen uit te voeren op slachthuizen. Datzelfde geldt voor de aangepaste tijden voor exportcertificering.

Maximum temperatuur bij veetransport

Sinds 2 juli 2020 is een beleidsregel van kracht waarbij op Nederlands grondgebied het (commercieel) vervoer van vee verboden is bij een temperatuur van 35 graden of hoger. Dit is ongeacht de duur van het vervoer, en ongeacht of dit nationaal of internationaal transport betreft.

Maximum temperatuur bij transporten langer dan 8 uur

Duurt een transport langer dan 8 uur? Dan geldt het voorschrift uit de transportverordening dat ín de vrachtwagen een maximum temperatuur van 30 graden Celsius, met een uitloop van maximaal 5 graden gewaarborgd moet zijn.
Daarnaast is door de minister vastgesteld dat voor dergelijk lang internationaal transport door de NVWA geen certificaat verleend mag worden indien ergens onderweg de buitentemperatuur boven de 30 graden zal komen. Dan is dierenvervoer over lange afstand niet toegestaan. Uitzondering hierop kan gemaakt worden indien deze temperatuur onderweg vermeden wordt door bijvoorbeeld ’s nacht te rijden, óf gebruik te maken van een vrachtwagen met een actieve koeling. Vanaf medio juli 2020 hanteert de NVWA dit voorschrift.

Waar kijken onze inspecteurs naar bij transporten?

Zowel bij lang als bij kort transport kijken onze inspecteurs naar tekenen van stress bij de dieren door hitte. En treden we op als het welzijn van de dieren is aangetast. De NVWA voert daarom in de zomer, risicogericht, extra controles uit als het warmer is dan 27 graden Celsius, zowel onderweg als op het slachthuis.

Video controle op hittestress bij diervervoer