Amerikaanse ginseng

Voor consumenten

Wisselwerking tussen kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius) en geneesmiddelen

Kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng hebben een effect op de bloedstolling en kunnen de werking van de bloedverdunner warfarine beïnvloeden. Hierdoor kan bij gelijktijdig gebruik van warfarine en kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen, langer of korter worden dan verwacht. Warfarine is niet geregistreerd als geneesmiddel in Nederland. Het is nog onbekend of de wisselwerking ook optreedt bij andere bloedverdunners. Het is daarom van belang uw arts en apotheker op de hoogte te stellen dat u kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng wilt gaan gebruiken of gebruikt als u een bloedverdunner voorgeschreven krijgt. In overleg met de arts of apotheker kan dan worden besloten een kruidenpreparaat met Amerikaanse ginseng wel of niet te gebruiken.

Voor artsen en apothekers

Interactie tussen kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius) en geneesmiddelen

Kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng hebben een verlengend effect op de bloedstolling en stimuleren waarschijnlijk ook bepaalde cytochroom P450-enzymen, die leiden tot een verlaging van de plasmaspiegels van warfarine. Een klinisch relevant effect is gevonden bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng en warfarine. Gelijktijdig gebruik van warfarine en een kruidenpreparaat met Amerikaanse ginseng kan zowel het antistollingseffect van warfarine verlagen als verhogen omdat een kruidenpreparaat met Amerikaanse ginseng een antistollingseffect heeft maar ook de plasmaspiegels van warfarine kan verlagen. Dit zou netto kunnen resulteren in geen effect op de bloedstollingstijd maar ook in een kortere of langere bloedstollingstijd. Gezien het smalle therapeutische raam van warfarine kunnen er ongewenste effecten optreden. Warfarine is in Nederland niet als geneesmiddel geregistreerd en daarom is de kans klein dat deze interactie in Nederland optreedt. Het is onbekend of de interactie ook optreedt in combinatie met andere antistollingsmiddelen maar voorzichtigheid is geboden vanwege het antistollingseffect. Er wordt daarom ook bij het voorschrijven van andere antistollingsmiddelen aangeraden om na te gaan of de patiënt kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng gebruikt of wil gaan gebruiken en indien ja, de bloedstolling van de patiënt te monitoren of het gebruik van een kruidenpreparaat met Amerikaanse ginseng direct te laten staken of niet te laten starten.

Kleurschema waarin de ernst van de gevolgen van wisselwerking tussen kruidenpreparaten met danshen en geneesmiddelen wordt getoond.

Werkingsmechanisme van de interactie

Remming van de bloedplaatjesaggregatie

Kruidenpreparaten van Amerikaanse ginseng kunnen de hemostase beïnvloeden door remming van de bloedplaatjesaggregatie. Gelijktijdig gebruik met andere antistollingsmiddelen kan dus mogelijk leiden tot een versterkt effect op de bloedingstijd.

Inductie van CYP-enzymen

Een ander werkingsmechanisme is de mogelijke inductie van CYP-enzymen maar het exacte mechanisme is niet opgehelderd. In een klinisch onderzoek is gevonden dat Amerikaanse ginseng de plasmaspiegel van warfarine verlaagt, waardoor de protrombinetijd wordt verkort. Dit kan er toe leiden dat de werking van warfarine zou kunnen worden verminderd.

Referenties

  • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
  • Gardiner P, Phillips R, Shaughnessy AF. Herbal and dietary supplement-drug interactions in patients with chronic illnesses. Am Fam Physician 2008;77(1):73-78.
  • Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Medica 2012;78(13):1458-1477.
  • Hu Z, Yang X, Ho PC, Chan SY, Heng PW, Chan E, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-1282.
  • KNMP besliskaart interactiebeoordeling.
  • Natural Standard.
  • Shi S, Klotz U. Drug interactions with herbal medicines. Clin Pharmacokinetics 2012;51(2):77-104.
  • Yuan CS, Wei G, Dey L, et al. Brief communication: American ginseng reduces warfarin's effect in healthy patients: a randomized, controlled Trial. Ann Intern Med 2004;141(1):23-27.