Melden vogelgriep. Wanneer en hoe?

Hoe melden? Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Wanneer melden? Wanneer moeten pluimveehouders vogelgriep melden bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten?

Meldingsplicht

Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een veehouder of dierenarts symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen.

De meldingsplicht geldt ook voor laboratoria die bloed van pluimvee onderzoeken en een ongunstige uitslag constateren.

Commerciële pluimveehouders

Commerciële pluimveehouders moeten direct een melding doen bij elke verhoogde sterfte:

  • van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, die ouder zijn dan 10 dagen op 2 opeenvolgende dagen van 0,5% of meer per koppel per dag
  • van vleeskalkoenen op 2 opeenvolgende dagen van 1% of meer per koppel per dag
  • van AI-gevoelige dieren van meer dan 3% per week

Aanscherping van de meldingsplicht door de actuele HPAI situatie

De aanscherping geldt voor leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens, en luidt als volgt:

  • vanaf 10 dagen leeftijd moet verhoogde sterfte gemeld worden als die óf 2 dagen achtereen 0,5% is, óf 2 dagen achtereen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week voorafgaand aan de sterfte.

De aanscherping geldt voor (vlees)eenden en luidt als volgt:

  • Vanaf de zevende dag na opzet: 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%.

Dierenarts consulteren

Verder moet de veehouder een dierenarts consulteren als AI-gevoelige dieren:

  • klinische verschijnselen vertonen
  • de dieren 2 opeenvolgende dagen 5% minder voer of water opnemen
  • 2 opeenvolgende dagen 5% minder eieren leggen (reproductiederen en leghennen). De dierenarts stuurt dan cloacaswabs of keelswabs op naar het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research.

Wat gebeurt er met uw melding?

Meer algemene informatie over het melden van dierziekten vindt u bij melden dierziekten