Wijziging VKI-controles pluimveeslachthuizen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het toezicht op de VKI-controle door exploitanten van pluimveeslachthuizen gaan aanpassen in lijn met de voorschriften van de nieuwe EU-controleverordeningen. Slachthuisexploitanten zijn daarover door de NVWA geïnformeerd. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de pluimveehouders die de VKI-formulieren moeten invullen.

De NVWA heeft pluimveehouders in september al per brief geïnformeerd over de vermelding van de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit voor vleeskuikens in de categorieën 2 en 3 op het VKI-formulier. Daarnaast is het formulier op nog enkele punten aangepast en is ook beschreven welke documenten de pluimveehouder mee kan sturen met het VKI, zodat het slachthuis de controle goed en efficiënt kan uitvoeren. Het modelformulier VKI op de website van Avined is al aangepast aan de veranderde werkwijze door de NVWA. Ook is er een “Informatiedocument voedselketen informatie pluimvee en konijnen” op de NVWA-website gepubliceerd ;

Het volledig en foutloos invullen van het VKI-formulier door pluimveehouders is essentieel om het proces van het aanmelden voor slachting, de controle van de VKI en het geven van toestemming tot aanvoer op het slachthuis goed te laten verlopen. De NVWA is van plan om in 2021 in overleg met de sectorpartijen te komen tot verdere digitalisering van het VKI-formulier. Dit met het doel de administratieve lastendruk voor pluimveehouders en slachthuizen te verminderen.