NVWA-tarieven laboratoriumonderzoeken veterinair 1 januari 2020

Overzicht NVWA-tarieven laboratoriumonderzoeken veterinair per 1 januari 2020.