Bezwaar maken tegen besluiten van de NVWA

Bent u het niet eens met een besluit van de NVWA? Dan kunt u bezwaar maken. Tijdens de hele bezwaarprocedure kunt u het bezwaarschrift ook  weer intrekken.

Vragen over een besluit? Neem contact op!

Ontvangt u een besluit van de NVWA en vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Misschien kunnen uw bezwaren op die manier - zonder formele procedures - worden weggenomen. Bijvoorbeeld omdat u of de NVWA de zaak anders bekijkt door de informatie die u uitwisselt.

Met informatie van de behandelend ambtenaar kunt u inschatten hoeveel kans u heeft dat wij uw bezwaar honoreren. Op de eerste pagina van het besluit, staat de naam en het telefoonnummer van deze persoon of de afdeling.

Waar kunt u tegen in bezwaar gaan?

U kunt alleen tegen een officiële beslissing van de NVWA in bezwaar gaan. In een officiële beslissing van de NVWA staat aan het einde altijd een stuk tekst met het kopje “Bezwaarmogelijkheid”. Een officiële beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  Alleen tegen zo’n besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Wie kan bezwaar maken?

Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken. U kunt zelf bezwaar maken of iemand machtigen. U heeft dan een schriftelijke machtiging nodig. Dat is een ondertekend document waarop staat dat iemand anders namens u bezwaar mag maken en u vertegenwoordigt.

Is het besluit gericht aan een rechtspersoon, zoals een NV of BV? Dan moet de rechtspersoon het bezwaar indienen. Dat kan de bestuurder zijn of een gemachtigde. De indiener moet dan een document meesturen, waaruit blijkt dat hij bevoegd is namens de rechtspersoon op te treden.

Hoe snel moet u een bezwaarschrift indienen?

U moet binnen 6 weken bezwaar maken, gerekend vanaf de eerste dag na de datum van het besluit van de NVWA. Uw bezwaarschrift wordt in principe niet in behandeling genomen als u ná 6 weken uw bezwaar indient. Dit staat in artikel 6:7 en artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Lukt het niet om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen, waar al uw bezwaren in staan? Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienden. U kunt dan deze bezwaren later aanvullen. Wij laten u dan weten voor welke datum dat moet.

Als u bezwaar maakt, houd er dan rekening mee dat de beslissing geen opschortende werking heeft. De beslissing blijft dus geldig zolang er nog geen uitslag is op uw bezwaar.

Niet-ontvankelijk bezwaarschrift

Het kan zijn dat uw bezwaar tegen een besluit van de NVWA niet-ontvankelijk is. Bijvoorbeeld omdat het bezwaar niet gemotiveerd is of niet is ondertekend. Of bijvoorbeeld omdat u het bezwaarschrift te laat heeft ingediend of omdat u geen belanghebbende bent.

Zie de redenen niet-ontvankelijk bezwaarschrift voor meer informatie.

Bezwaren die meestal geen succes hebben

Uw bezwaren kunnen ongegrond worden verklaard als u geen goede argumenten aanvoert. Een aantal voorbeelden van argumenten die meestal geen succes hebben:

 • Ik ben nooit eerder in overtreding geweest.
 • Ik ken de regels niet.
 • Mijn personeel heeft de overtreding begaan.
 • Ik ben net begonnen met mijn bedrijf.
 • Ik heb inmiddels maatregelen getroffen.
 • Ik vind de overtreding niet meer dan een waarschuwing waard.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken per e-mail: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift en documenten naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Divisie Juridische Zaken, postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

Let op handtekening

U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Stuurt u het bezwaarschrift per e-mail? Dan moet u ervoor zorgen dat er een (digitale) handtekening op de e-mail en het bezwaarschrift zelf staat.

Dat kan op twee manieren. Plaats een handtekening op het papieren document, print het en scan het vervolgens. Sla het daarna op als een pdf. U kunt ook een digitale handtekening aan het document toevoegen.

Door uw handtekening te zetten is er geen twijfel over wie het bezwaarschrift heeft ingediend.

Informatie in het bezwaarschrift

U maakt bijvoorbeeld bezwaar tegen de hoogte van de bestuurlijke boete. Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Vermeld in ieder geval de volgende informatie:

 • onderwerp van het bezwaar
 • kenmerk en datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • redenen of motivering van uw bezwaar
 • gegevens van u of uw contactpersoon en de manier waarop deze persoon te bereiken is

Documenten meesturen

U moet de volgende documenten meesturen met uw bezwaarschrift:

 • scan of kopie van het besluit van de NVWA waartegen u bezwaar maakt
 • scan of kopie van relevante stukken die uw standpunt ondersteunen

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een scan of kopie van de machtiging mee. Maakt een rechtspersoon bezwaar? Stuur dan een scan of kopie van de inschrijving van deze rechtspersoon in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee.

Bezwaarschrift ingediend, en dan?

Wat gebeurt er nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend? U krijgt van ons eerst een ontvangstbevestiging. Daarna behandelen wij uw bezwaar in 4 stappen.

Stap 1: contact

Wij nemen altijd contact met u op. We lichten dan de bezwaarprocedure toe.

Stap 2: horen

Wij nemen contact met u of uw gemachtigde op om een hoorzitting in te plannen. U kunt aangeven of u gehoord wilt worden. Het is mogelijk u tijdens het horen te laten bijstaan door een advocaat of iemand anders die uw belangen behartigt. U heeft namelijk ook het recht om af te zien van de hoorzitting. Een hoorzitting kan plaatsvinden op het kantoor van de NVWA of telefonisch.

Tijdens het horen krijgt u de gelegenheid uw bezwaarschrift toe te lichten en kunnen wij vragen stellen. We nemen tijdens het horen nog geen besluit. Na het horen moeten alle relevante feiten bekend zijn, én alle schriftelijke stukken bij ons aanwezig zijn. We stellen na het horen in principe geen vragen meer. In bepaalde situaties kunnen wij afzien van horen.

Stap 3: beoordelen

Na het horen gaan wij beoordelen. Op basis van uw bezwaarschrift en wat u tijdens het horen heeft aangevoerd, heroverwegen wij het oorspronkelijke besluit. Wij kijken daarbij naar de feiten en omstandigheden die op dat moment bij ons bekend zijn. Dit gebeurt door medewerkers die niet betrokken zijn bij het tot stand komen van het oorspronkelijke besluit.

Stap 4: beslissing op bezwaar

U ontvangt binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een besluit op uw bezwaarschrift. Lukt het ons niet om binnen deze 6 weken een besluit te nemen? Dan laten wij u weten wanneer u wél een besluit kunt verwachten.

Bezwaarschrift intrekken

Tijdens de hele procedure kunt u het bezwaarschrift intrekken. U kunt uw bezwaarschrift per e-mail intrekken of via de post opsturen naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Divisie Juridische Zaken, Team Bezwaar & Beroep, postbus 43006, 3540 AA Utrecht.