Informatie over Woo-procedure en indienen verzoek

Wij delen zoveel mogelijk informatie over ons beleid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid voor burgers en organisaties. De wet vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen kan bij de NVWA een verzoek indienen voor de openbaarmaking van informatie die is neergelegd in documenten, zoals inspectierapporten.

Een Woo-verzoek indienen? Lees hier hoe u dat kunt doen.

Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, helpt het om uw verzoek zo volledig mogelijk in te dienen.
 

 • U vermeldt uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • U geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan op welk document / welke documenten of welke aangelegenheid uw verzoek ziet. Wanneer uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, neemt de NVWA contact met u op om een nadere toelichting te verkrijgen
 • Uw verzoek gaat over informatie die in één of meerdere documenten is vastgelegd
 • Uw verzoek gaat over informatie waarover de NVWA beschikt, dan wel behoort te beschikken
 • De informatie gaat over publieke informatie. Dat wil zeggen informatie over de publieke taak van de NVWA
 • In het Woo-verzoek geeft u aan over welke periode u de gevraagde informatie wilt ontvangen. Hoe langer de periode hoe meer tijd het kost om alles te verzamelen, waardoor het afronden van het Woo-verzoek langer kan duren dan gewenst
 • Geef zo mogelijk aan bij welke onderdeel van de NVWA deze informatie aanwezig is
 • Voordat u een Woo-verzoek indient kijk dan eerst of deze informatie niet eerder openbaar is gemaakt
 • U bent niet verplicht aan te geven waarom u de informatie wilt hebben, maar soms kan deze informatie de behandeling van het Woo-verzoek wel vereenvoudigen

LET OP: DENK ER AAN DAT DE DOOR U GEVRAAGDE INFORMATIE OPENBAAR WORDT, DUS TE BEKIJKEN IS DOOR IEDEREEN.
 

Krijg ik alle informatie waar ik in mijn Woo-verzoek om vraag?

De NVWA kan de gevraagde informatie niet zomaar openbaar maken. De Woo regelt dat de informatie waar om wordt verzocht in principe openbaar wordt gemaakt, tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn. In de documenten kunnen bijvoorbeeld persoons- of bedrijfsgegevens voorkomen of gegevens die deel uit maken van een strafrechtelijk dossier. Ook kunnen documenten informatie bevatten die effectief toezicht en handhaving kunnen schaden.

Telkens moet de afweging worden gemaakt of het openbaar gemaakt kan en moet worden of dat er belangen zijn die zwaarder wegen. Als dat zo is wordt de betreffende informatie uit de gevraagde documenten verwijderd. In het besluit op het Woo-verzoek wordt de genomen beslissing toegelicht.


Eigen gegevens

Wilt u gegevens over uw eigen bedrijf of uzelf bij ons opvragen? U kunt hiervoor een Woo-verzoek indienen via wooverzoeken@nvwa.nl.


Een Woo-verzoek doen

Mail uw Woo-verzoek naar ons Woo-team via: Wooverzoeken@nvwa.nl. Hiermee kunnen wij u het snelst helpen.

Lukt dat niet? Stuur dan een brief naar: 

NVWA, Divisie Juridische Zaken,
Team Openbaarmaking en privacy,
Postbus 43006,
3540 AA Utrecht


Wat gebeurt er nadat u een Woo-verzoek heeft gedaan?

De NVWA neemt uw Woo-verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. Als het om veel informatie gaat, kan het langer duren voordat een Woo-verzoek kan worden afgehandeld. Vaak komt dit doordat er informatie wordt gevraagd over een lange periode en/of als er veel betrokkenen (personen, organisaties of bedrijven) zijn die allemaal de kans krijgen om hun zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking.

Zie ook: Reageren op verzoek openbaar maken gegevens

Wanneer het Woo-verzoek dusdanig omvangrijk is dat de behandeling langer gaat duren nemen wij mogelijk contact met u op om te overleggen over de afhandeling van uw verzoek. We bekijken dan samen met u of het verzoek kan worden opgedeeld en welke informatie het belangrijkst voor u is, zodat we de behandeling kunnen bespoedigen.

Onze Woo jurist Pim Boon heeft een blog geschreven over het proces rondom het behandelen van een Woo-verzoek.


Bezwaar maken over het besluit van uw verzoek.

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door, binnen 6 weken na dagtekening van het besluit, een bezwaarschrift in te dienen. Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via een e-mail verzenden naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl.

Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

In uw bezwaarschrift staat ten minste de volgende informatie:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • De datum
 • Het kenmerk, het zaaknummer van de door u ontvangen brief van de NVWA (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn van de brief)
 • De gronden van bezwaar, waarom u bezwaar maakt
 • Uw handtekening


Woo-besluit wordt openbaar

Wanneer de behandeling van uw Woo-verzoek is afgerond sturen we het besluit met de openbaar te maken informatie naar u toe.  Als er derde-belanghebbenden (personen of organisaties waar de informatie over gaat) betrokken zijn worden de geopenbaarde documenten, in veel gevallen, uitgesteld verstrekt.

Dat wil zeggen dat de derde-belanghebbenden eerst de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken tegen de feitelijke openbaarmaking. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen en, binnen 2 weken na dagtekening van het besluit, een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank. Als de derde-belanghebbenden geen gebruik maken van dit recht dan worden de geopenbaarde documenten na 2 weken verstrekt.

Ook wordt het besluit geanonimiseerd gepubliceerd op onze website en op de website van Rijksoverheid