Reageren op verzoek openbaar maken gegevens

Iedereen kan informatie bij de NVWA opvragen. De verzoeker doet dan een beroep op de Wet open overheid (Woo). We noemen dat een Woo-verzoek. Gaat het om gegevens over u of uw organisatie? Dan bent u belanghebbende. U krijgt dan van de NVWA een brief of e-mail over het Woo-verzoek. Daarin vragen we u om uw mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking. Zo laat u ons weten waarom u het wel of niet eens bent met het openbaar maken van de gegevens. Uw reactie wordt betrokken bij het nemen van het besluit tot openbaarmaking. 

Reageren

Bent u het er niet mee eens dat uw gegevens openbaar gemaakt worden? Of hebt u juist geen bezwaar? Dan kunt u reageren met een zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er wel of niet mee eens bent. Uw zienswijze nemen we mee om een definitief besluit te nemen.

Hoe snel moet u een zienswijze indienen?

U moet uw zienswijze indienen binnen 2 weken na de verzenddatum van de brief van de NVWA. Doet u dat niet binnen 2 weken? Dan gaan we ervan uit dat u instemt met de openbaarmaking.

Voorwaarden voor indienen van een zienswijze

  • U heeft een brief gehad van de NVWA over een voornemen tot openbaarmaking van informatie die u of uw organisatie betreft;
  • U bent het er wel of niet mee eens en u wilt dat aan ons laten weten;
  • U reageert in elk geval voor de datum die in de brief of het bericht staat;
  • U heeft duidelijke redenen waarom u het niet eens bent. Gaat uw zienswijze over het openbaar maken van gegevens? Gebruik dan artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wet open overheid. In deze artikelen staan de uitzonderingsgronden die van toepassing kunnen zijn op de informatie over u of uw organisatie. Leg daarmee uw situatie uit: wat betekent het bekendmaken van de gegevens voor u of uw organisatie?
  • U stuurt alle gegevens naar ons waaruit uw standpunt blijkt en die uw zienswijze steunen.
  • Geef, waar mogelijk, in de documenten aan welke informatie verwijderd zou moeten worden en welke uitzonderingsgrond volgens u van toepassing is.

Iemand machtigen

Wilt u iemand anders uw zienswijze door laten geven? U mag ook iemand machtigen. Als uw gemachtigde geen advocaat is dient u een machtiging mee te sturen.

Wat doen wij met uw zienswijze?

Wij nemen uw zienswijze mee in onze definitieve beslissing om wel of geen gegevens openbaar te maken over uw organisatie of uzelf. Het kan zijn dat we niet al uw wensen volgen. Hierover informeren we u in ons definitieve Woo-besluit, dat we naar u opsturen. Hierin staat hoe wij met uw zienswijze zijn omgegaan en welke informatie wij hebben weggelaten uit de documenten naar aanleiding van uw zienswijze.

Informatie veranderen in het voorlopige Woo-besluit is niet mogelijk; onleesbaar maken van tekst is wel mogelijk als een van de uitzonderingsgronden van de Woo van toepassing is.

Hoe moet u een zienswijze indienen?

U kunt uw zienswijze per e-mail indienen: Wooverzoeken@nvwa.nl

Lukt het niet via e-mail dan kunt u ook schriftelijk uw zienswijze indienen:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Divisie Juridische Zaken, Team Openbaarmaking en privacy,
Postbus 43006,
3540 AA Utrecht.

Definitief besluit

Heeft u een zienswijze opgestuurd? Dan krijgt u, na enige tijd, een brief met een kopie van het besluit. Degene die het Woo-verzoek heeft ingediend krijgt ook een besluit. Daarin staat of de gegevens openbaar worden gemaakt.  

U bent het niet eens met het definitieve Woo-besluit. Wat kunt u dan nog doen?

Als u de openbaarmaking wilt tegengaan, dient u binnen 2 weken na dagtekening van de brief, een bezwaarschrift in te dienen bij de NVWA. Ook dient u een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Op die manier voorkomt u dat tijdens de behandeling van uw bezwaar de informatie openbaar wordt gemaakt.

U kunt, behalve schriftelijk, ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de rechtbank via deze website. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze website kunt u de precieze voorwaarden lezen.