Zienswijze indienen over actieve openbaarmaking

Alle ondernemers die een brief hebben ontvangen waarin staat dat de NVWA (nieuwe) gegevens over hun onderneming publiceert, kunnen daarop hun zienswijze indienen. Dat kan gedurende 2 weken vanaf de verzenddatum van de aankondigingsbrief.

Kijk goed in de brief of u een zienswijze kunt indienen, want dit kan alleen als wij uw gegevens openbaar maken in het kader van de Wet open overheid (Woo). Kijk bij Bezwaarschrift indienen als wij uw gegevens openbaar maken op basis van de Gezondheidswet.

Zienswijze indienen

Mail zienswijze: actieveopenbaarmaking@nvwa.nl

Stuur zienswijze per brief: NVWA, Juridische Zaken, t.a.v. Team openbaarmaking en Privacy, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht

Wat in uw zienswijze moet staan

U moet aangeven welke informatie u niet openbaar wilt hebben en waarom. Uw argumenten tegen de openbaarmaking sluiten bij voorkeur aan bij de weigeringsgronden uit Als u niet of te laat reageert, gaan wij ervan uit dat u instemt met openbaarmaking. U heeft duidelijke redenen waarom u het niet eens bent. Gaat uw zienswijze over het openbaar maken van gegevens? Gebruik dan artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wet open overheid. In deze artikelen staan de uitzonderingsgronden die van toepassing kunnen zijn op de informatie over u of uw organisatie. Leg daarmee uw situatie uit: wat betekent het bekendmaken van de gegevens voor u of uw organisatie?

Gevolgen indienen zienswijze

De NVWA heeft nog geen definitief besluit genomen over openbaarmaking van uw gegevens. Als uw zienswijze aanleiding geeft om de gegevens niet openbaar te maken, kunnen wij deze verwijderen vóórdat er een besluit wordt genomen.

Als u een zienswijze indient kan op basis hiervan worden besloten om informatie niet openbaar te maken. Informatie veranderen is niet mogelijk; het kan alleen onleesbaar worden gemaakt.

Elke tijdig ingediende zienswijze wordt behandeld in het definitieve besluit. Dit betekent echter niet dat uw mening automatisch wordt overgenomen.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt er een definitief besluit op de website van de NVWA gepubliceerd. Hierin staat welke informatie openbaar wordt gemaakt en hoe er met de ingediende zienswijzen is omgegaan. 4 weken na de publicatie van het definitieve besluit maakt de NVWA de inspectieresultaten op haar website openbaar.

Niet eens met definitieve besluit

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, start u een juridische procedure door het indienen van een bezwaarschrift. Bij het definitieve besluit komt een toelichting wat u moet doen als u bezwaar wilt maken.