Onveilige producten: van melden tot waarschuwen

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van producten (levensmiddelen, consumentenproducten (non food), diervoeder). De NVWA controleert of bedrijven de juiste maatregelen nemen om gevaren voor consumenten te voorkomen. Bedrijven melden veiligheidswaarschuwingen bij de NVWA. De NVWA plaatst ze op de website voor extra aandacht bij consumenten.

Infographic over het melden van afwijkingen in voedsel en non-food producten

1. Bedrijf is verantwoordelijk voor veiligheid

Alle schakels in de productieketen nemen hun verantwoordelijkheid bij het op de markt brengen van veilige producten.

2. Afwijking geconstateerd? Melden bij de NVWA!

Bedrijven kunnen een afwijking constateren op basis van hun eigen controles. Afwijkingen moeten ze melden bij de NVWA.

Als het controlesysteem van een bedrijf niet goed heeft gefunctioneerd, kan de NVWA afwijkingen constateren door eigen inspecties of laboratoriumonderzoek. Of omdat iemand een melding heeft gemaakt bij de NVWA.

3. Afwijking is gering: geen risico voor gezondheid consument

Actie bedrijf: product uit de handel halen

Het bedrijf haalt het product uit de handel zodat consumenten het niet meer kunnen kopen. Alle schakels (bedrijven) in de keten moeten volledig meewerken en de NVWA inzage geven in de administratie over leveranciers.

Dat gaat in de volgende stappen:

  1. Bedrijf meldt de afwijking bij de NVWA.
  2. NVWA beoordeelt of product uit de handel gehaald moet worden.
  3. Als het product uit de handel moet, dan ziet de NVWA er op toe dat het bedrijf de verplichte acties correct uitvoert.

Als niet het bedrijf de afwijking constateert, maar de NVWA (bijvoorbeeld na een inspectie of laboratoriumonderzoek op basis van een publieksmelding):

  1. NVWA eist inzage in gegevens over grondstoffen, leveranciers, afnemers et cetera.
  2. NVWA start een aanvullend onderzoek.
  3. NVWA beoordeelt of product uit de handel moet worden gehaald.
  4. Als het product uit de handel moet, dan ziet de NVWA er op toe dat het bedrijf de verplichte acties correct uitvoert.

4. Afwijking is ernstig: risico voor gezondheid consument

Actie bedrijf: product uit de handel halen én publiek waarschuwen

Het bedrijf haalt het onveilige product uit de handel zodat consumenten het niet meer kunnen kopen en waarschuwt consumenten die het product al in huis hebben. Consumenten krijgen het advies het product niet te gebruiken maar terug te brengen of weg te gooien. In geval van een non-food product kan ook worden geadviseerd contact op te nemen met de leverancier voor bijvoorbeeld reparatie.

Deze corrigerende actie moet aan enkele voorwaarden voldoen. Voor een zo groot mogelijk bereik is het belangrijk dat bedrijven de aankondiging van de actie voorleggen aan de NVWA.

Als niet het bedrijf de afwijking constateert, maar de NVWA (bijvoorbeeld na een melding of onderzoek), eist de NVWA dat het bedrijf consumenten informeert over de gevonden afwijking en het gevaar.

5. Als bedrijven niet correct handelen

Als bedrijven de verplichte acties niet of niet correct uitvoeren en consumenten onnodige risico's laten lopen, kan de NVWA met bestuursrechtelijke maatregelen correcties afdwingen. Als er aanleiding voor is, kan er ook een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Meer informatie levensmiddelen

Veilig eten en maatregelen bij incidenten (Voedingscentrum.nl): de infografic toont hoe een onveilig product wordt opgespoord en teruggeroepen, en welke partijen daarbij een rol spelen.