Extra afspraken sector slachterijen

De vermelde uiterste aanvraagtijdstippen zijn leidend. Daarnaast worden, waar mogelijk, afspraken vastgelegd over het tijdstip, duur en de locatie waar structurele vaste werkzaamheden voor langere tijd worden verricht. Dit geldt voor alle sectoren.

Vastgelegde bijkomende afspraken voor slachterijen

Zelfslachtende slagers onder maandelijks PM-toezichtregime

 • Per slachtdag moet u als slager een aanvraag indienen zodat de NVWA/KDS weten welke soort en aantallen slachtdieren aanwezig zijn. Deze melding moet u conform de reguliere aanvraagtermijn naar de NVWA–planning versturen.
 • De keuring van noodslachtingen moet u altijd aanvragen bij de NVWA inclusief de volledig ingevulde verklaring noodslachting. De inplanning en de facturering van noodslachtingen verloopt conform de reguliere aanvraag- , plannings- en factureringssystematiek van de NVWA. Niet aangemelde of niet ingeplande noodslachtingen worden NIET afgewerkt door de dierenarts.

Slachterijen met permanent toezicht en bedrijven met wekelijks PM-toezichtregime

De NVWA inzet op deze bedrijven is aanzienlijk. Een tijdige communicatie over de planning is essentieel

 • Uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de week waarin de werkzaamheden moeten plaatsvinden, moet u de week nadien doorgegeven. U gebruikt hievoor de digitale aanvraagmodule.
 • De slachterijen kunnen nog verdere wijzigingen op deze weekplanning doorgeven tot 08.00 uur de werkdag voordien. De NVWA heeft een inspanningsverplichting om deze wijzigingen nog te honoreren, maar kan geen uitvoeringsgarantie geven voor grote (> 30 minuten) afwijkingen op de weekplanning.
 • De keuring van noodslachtingen moet u altijd aanvragen bij de NVWA inclusief de volledig ingevulde verklaring noodslachting. De inplanning en de facturering van noodslachtingen verloopt conform de reguliere aanvraag- , plannings- en factureringssystematiek van de NVWA. Niet aangemelde of niet ingeplande noodslachtingen worden NIET afgewerkt door de dierenarts. De inplanning wordt zo mogelijk gecombineerd met het reguliere toezicht.
 • Bij slachterijen met een lopende band zal bij een technische storing die leidt tot uitloop van de gevraagde werkzaamheden, in overleg met NVWA en KDS worden gekeken hoe en wanneer de reeds gedode dieren maar nog niet ter keuring aangeboden karkassen worden gekeurd. In principe is het uitgangspunt dat de keuring van de reeds gedode dieren wordt afgemaakt. Indien nodig worden hiervoor extra medewerkers ingezet. De extra kosten hiervoor en de toeslagen blijven van toepassing.
 • Roodvleesslachterijen die regelmatig of structureel meer dan 8,75 uren per dag willen slachten, moeten hierover vaste afspraken maken met de NVWA. NVWA zal deze aanvragen met KDS bespreken daar dit moet worden ingepast in de afspraken met medewerkers over hun arbeidspatroon en conform de CAO regels en de arbowetgeving. De termijn van honorering is afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers, het kan hierbij zelfs noodzakelijk zijn dat extra medewerkers worden geworven en opgeleid. In dit geval kan een voorbereidingstermijn van 6 maanden noodzakelijk zijn en dient het bedrijf garanties te geven dat de extra inzet ook effectief voor langere duur (minimaal 1 jaar) wordt afgenon.
 • De al dan niet honorering van aanvragen tot (sporadische) incidentele langere slachtdagen van 9,75 of meer uren zal in overleg NVWA/KDS worden besproken. Hoe vroeger de melding bij NVWA, des te groter de kans op honorering.
 • Roodvleesslachterijen die op zaterdagen of toegestane feestdagen willen slachten, worden verzocht om indien mogelijk de melding meer dan twee weken voordien te doen. Dit mede in verband met de te regelen inzet van KDS-medewerkers. Ook hier geldt “hoe vroeger de melding bij NVWA, des te groter de kans op honorering”.
 • Indien KDS structureel meer dan één ploeg officiële assistenten inzet, is een toeslag ploegendienst van toepassing voor alle keuringswerkzaamheden van de officiële assistenten op betreffend bedrijf. De toeslag wordt per bedrijf berekend in relatie tot de veroorzaakte kosten. De kosten voor de inzet van officiële assistenten in dergelijke ploegendienst kunnen namelijk aanzienlijk variëren naargelang het tijdstip waarop een ploeg wordt ingezet en de duur van die inzet. Voor de bepaling van de toepasselijke ploegentoeslag worden de werkelijke meerkosten afgezet in vergelijking met de reguliere inzet van officiële assistenten. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende componenten: ploegentoeslag officiële assistenten (onder meer afhankelijk van werktijden), overwerktoeslag, onderdekking, reservecapaciteit en aanvraagverliezen planningskader. De toeslag wordt aan het begin van een periode berekend op basis van de lange termijnplanning van het betrokken bedrijf. Na afloop van die periode worden de kosten van de daadwerkelijke inzet berekend, waarna in voorkomend geval het verschil wordt gecrediteerd of gedebiteerd.
 • Voor de benodigde en gefactureerde duur van de inspectie/keuring zijn een aantal regels van toepassing. Gezien de regelmatige vragen dienaangaande worden deze in dit planningskader ter verduidelijking vastgelegd. Het uitgangspunt is dat de aanvrager met alle benodigde tijd om het NVWA toezicht naar behoren te kunnen invullen, rekening moet houden. Hierbij wordt het “van klink naar klink” principe gehanteerd. Voor de grotere slachterijen zijn de betrokken parameters meestal een vrij vast gegeven.
  • Voor- en nawerk gerelateerd aan de inspectie/keuring zoals onder andere AM bij pluimvee, administratieve afhandeling keuring, omkleden, enz. wordt in rekening gebracht.
  • De NVWA behoudt zich het recht voor om bij werkzaamheden van langer dan 8 uur meerdere [1] medewerkers in te zetten. Het is de NVWA die bepaalt of en hoe dergelijke diensten worden opgeknipt. Alle ingezette medewerkers worden in rekening gebracht conform de daarvoor geldende regels. Indien de NVWA er zelf voor kiest om een keuring met een totale duur van 8 uur of minder op te knippen, dan worden hiervoor geen extra kosten zoals extra starttarief of overlaptijd in rekening gebracht.
  • Bij diensten langer dan 8 uur met elkaar afwisselende medewerkers wordt altijd overlap in rekening gebracht om de medewerker de benodigde tijd te geven om de werkzaamheden over te dragen aan zijn collega, voor de af te werken administratie en het omkleden.
  • De mate waarin geleidebiljetten en exportcertificaten tijdens het reguliere PM toezicht kunnen worden afgegeven, dan wel een extra NVWA-medewerker wordt ingezet, is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal certificaten, de deelname aan EKS+, de benodigde duur voor controle, een flexibele afgifte zonder tijdsdruk of bepaald tijdstip, enz.
 • Opgemerkt wordt dat er verschillen kunnen zijn tussen individuele bedrijven. De benodigde duur voor de werkzaamheden kan immers verschillen op grond van bijvoorbeeld de diersoort, het aantal dieren met afwijkingen, de complexiteit van het bedrijf, enz.Voor nadere uitleg en duiding van de benodigde tijd kunnen slachterijen zich wenden tot de NVWA bedrijvenbeheerder.

[1] Twee medewerkers bij keuringen van 8 tot 16 uren en drie toezichthouders bij > 16 uren.