Kosten aanvullende, officiële controles voor veehouders

De NVWA brengt vanaf 1 maart 2017 de kosten van alle aanvullende, officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de gecontroleerde veehouder.

Waarom brengt de NVWA de kosten in rekening?

Het in rekening brengen van de handhavingskosten volgt uit een kabinetsstandpunt over het doorberekenen van handhavingskosten, zoals dat staat in het rapport 'Maat houden 2014'. Het in rekening brengen van aanvullende, officiële controles is voorgeschreven in Europese regelgeving (artikel 28 van Verordening (EG) nr. 882/2004). Dit voorschrift sluit aan bij het ‘de veroorzaker betaalt’-beginsel: Als het aantoonbaar noodzakelijk is voor de overheid om bij een (rechts)persoon meer dan regulier toezicht en handhaving toe te passen, wordt het als redelijk gezien om de kosten hiervoor aan die (rechts)persoon door te berekenen.

Waar brengt de NVWA nog meer kosten in rekening?

Aanvullende, officiële controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie. In 2017 wordt dit verder ingevoerd op veehouderijbedrijven voor de inspecties op de onderwerpen diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid.

Wat zijn aanvullende, officiële controles?

Aanvullende, officiële controles zijn controles buiten de reguliere controle-activiteiten om en worden op een bedrijf gehouden als gevolg van een eerder geconstateerde overtreding of een sterk vermoeden. Het kan gaan om een herinspectie, aanvullende inspectie of herbemonstering. Bij de meeste reguliere inspecties blijkt overigens niets aan de hand te zijn en is er dan ook geen aanvullende controle nodig. De reguliere inspectie wordt niet in rekening gebracht.

Wat valt onder de aanvullende controles diergeneesmiddelen?

Verkeerd gebruik van diergeneesmiddelen kunnen risico’s opleveren voor mens en milieu. Daarom gelden er strenge regels voor het toedienen en gebruik van diergeneesmiddelen. Aanvullende controles diergeneesmiddelen richten zich op:

  • Onderzoeken bij de veehouder nadat in het slachthuis is vastgesteld dat het maximum residu-limiet voor diergeneesmiddelen is overschreden.
  • Onderzoek bij de veehouder nadat op het slachthuis is vastgesteld dat de voedselketeninformatie (VKI) niet overeenkomt met de feitelijke situatie van het dier. Dat betreft ook het vermelden van diergeneesmiddelen waarvoor geen wachttermijn geldt.

Wat valt onder de aanvullende controles dierenwelzijn en diergezondheid?

Aanvullende, officiële controles op dierenwelzijn richten zich op alle dierenwelzijnsaspecten. Diergezondheidsinspecties zijn gericht op de identificatie en registratie van dieren en bijvoorbeeld de controles op de naleving van de Q-koorts en preventiemaatregelen.

Werkformulier

Op de locatie houdt de NVWA-inspecteur de tijd bij die nodig is om de aanvullende, officiële controle uit te voeren. Deze tijd staat op een werkformulier. Als de aanvullende controle(s) door de inspecteur is afgerond, ontvangt u een doordruk van het werkformulier. Deze doordruk kunt u met de factuur vergelijken. Heeft de inspecteur alle gegevens digitaal ingevuld, dan ontvangt u een e-mail met alle verwerkte gegevens. De gegevens op de e-mail kunnen met de factuur vergeleken worden.

Welke tarieven worden gerekend?

Het bedrag dat de NVWA in rekening brengt voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief en een bedrag per kwartier dat nodig is voor het uitvoeren van de aanvullende controle. De actuele bedragen kunt u vinden op de pagina NVWA Tarieven.

Bekijk de tarieven aanvullende controles veehouders 2017

Digitaal terugmelden

Soms is het mogelijk om digitaal terug te melden als de benodigde aanpassingen zijn verricht, de kosten zijn dan lager. De NVWA inspecteur geeft u aan of digitaal terugmelden voor u tot de mogelijkheden behoort.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het in rekening brengen van de kosten, kunt u binnen zes weken na verzending van de factuur digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van de factuur mee met uw bezwaarschrift.