Normeringskader import 2022

In onderstaande tabellen ziet u welke retribueerbare toezichtsactiviteiten zoals inspecties de NVWA uitvoert bij uw bedrijf.

Per soort bezoek ziet u de frequentie en de gemiddelde tijdbesteding per bezoek. De genoemde uren zijn inclusief de administratieve afwerking voor de inspectierapportage en exclusief reistijd. Alle genoemde aantallen uren moeten als een gemiddeld (totale tijdbesteding voor 1 of meerdere medewerkers NVWA) aantal uren worden gelezen en zijn dus indicatief.

Aangewezen grenscontroleposten met inbegrip van daarbinnen gelegen inspectiecentra (*)

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
Inspectie 1 x per jaar 16 uur
Inspectie (als er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden adhv eisen zoals gesteld in uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014) 27 uur
Audit 1 x per 3 jaar 16 uur

Entrepots (**)

Soort bezoek Frequentie Tijdbesteding
Inspectie 1 x per jaar 8 uur
Audit 1 x per 3 jaar 16 uur
Opslagcontrole wekelijks (afhankelijk van conformiteit) afhankelijk van opslagvolume

* grenscontroleposten die overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EU) 2017/625 zijn aangewezen voor dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en samengestelde producten. Alsmede inspectiecentra zoals bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014. De inspecties en audits worden uitgevoerd om te verifiëren of deze inrichtingen blijven voldoen aan de minimumvoorschriften die in genoemde regelgeving zijn vastgelegd.

** entrepots, erkend volgens artikel 23 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124. De inspecties en audits worden uitgevoerd om te verifiëren of deze inrichtingen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Bij de opslagcontroles wordt gecontroleerd of de voorraad van opgeslagen goederen overeenkomt met de bedrijfsadministratie.