Algemeen Interventiebeleid

Het Algemeen Interventiebeleid beschrijft hoe we ingrijpen bij overtredingen. Dit algemene beleid passen we toe op alle domeinen waar we toezicht op houden. Het doel van het interventiebeleid is om de naleving van de geldende wet- en regelgeving te bevorderen.

Over de werkwijze van de NVWA

In het Algemeen Interventiebeleid staat hoe we optreden tegen een ondernemer of persoon die in overtreding is. Dit is onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding en de risico’s die eraan verbonden zijn.

Bekijk het Algemeen Interventiebeleid NVWA- IB-02 

Herziening van het Algemeen Interventiebeleid

Wij bekijken voortdurend hoe we ons toezicht kunnen verbeteren. Dat betekent dat we ook kritisch naar het interventiebeleid kijken, en het zo nodig herzien. Dat heeft al tot de volgende aanpassingen geleid:

Beleidsregel volgens Awb

Het Algemeen Interventiebeleid NVWA is een beleidsregel volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en is gepubliceerd in de Staatscourant op 7 juli 2016. De eerder genoemde aanpassingen worden in de Staatscourant gepubliceerd als het interventiebeleid geheel of grote delen ervan zijn herzien. In ons werk gaan we wel al uit van het aangepaste interventiebeleid.

Algemeen Interventiebeleid is uitgewerkt in Specifiek Interventiebeleid

Wij passen het algemeen interventiebeleid toe op verschillende domeinen, en daarmee dus ook in situaties die erg van elkaar kunnen verschillen. Daarom hebben we per onderwerp beschreven hoe we invulling geven aan het Algemeen Interventiebeleid. Dat staat in het Specifiek Interventiebeleid.

Let op! Het Algemeen Interventiebeleid wordt herzien. Dit kan van invloed zijn op de inhoud van het Specifiek Interventiebeleid

Het Algemeen Interventiebeleid wordt op dit moment herzien. Het onderdeel Nalevingshulp is al gewijzigd. Dat betekent dat voortaan bij alle overtredingen nalevingshulp kan worden gegeven. Nalevingshulp bestaat uit het verstrekken van informatie aan de overtreder om deze te helpen met het begrijpen en bewust naleven van de regelgeving.

Meer over het interventiebeleid

Meer informatie over het interventiebeleid vindt u op de volgende pagina's: