Interventiebeleid dierproeven

Het specifiek interventiebeleid Dierproeven beschrijft hoe de overheid optreedt bij overtredingen. De Wet op de dierproeven is strafrechtelijk handhaafbaar. Dat betekent dat de NVWA alle overtredingen en misdrijven in dit domein voorlegt aan het Openbaar Ministerie, dat vervolgens  beslist over de vervolging. De rechter bepaalt of en zo ja welke sanctie er wordt opgelegd. Daarnaast beschikt de NVWA in het kader van bestuursrecht  over de mogelijkheid om een vergunning te schorsen of in te trekken.

De nieuwe toezichtaanpak sluit aan bij de kaders van het Algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en op grond daarvan intervenieert.

IB02-SPEC 14 15 februari 2018
Specifiek interventiebeleid dierproeven

Het nieuwe interventiebeleid vervangt dat van 1 juli 2009, dat hieronder nog is te raadplegen.

IB02-SPEC 14 1 juli 2009
Specifiek interventiebeleid dierproeven