Interventiebeleid natuurwetgeving

De NVWA hanteert met ingang van 1 juni 2020 een nieuw specifiek interventiebeleid op het gebied van natuurwetgeving. In dit specifieke interventiebeleid staat beschreven hoe de NVWA optreedt tegen overtredingen op het gebied van natuurwetgeving (voorheen Flora- en faunawet) en van de Wet implementatie Nagoya Protocol.

Het interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt op ernst en zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is onder andere de Wet implementatie Nagoya Protocol en Europese houtverordening.

IB02-SPEC 08, versie 3 geldig vanaf 1 juni 2020
Specifiek interventiebeleid natuurwetgeving

Het nieuwe interventiebeleid vervangt dat van 16-07-2015, dat hieronder nog is te raadplegen.

IB02-SPEC08, versie 2 geldig vanaf 16 juli 2015
Interventiebeleid natuurwetgeving
Bijlage 1 bij Interventiebeleid natuurwetgeving