Interventiebeleid productveiligheid

De NVWA hanteert per 1 september 2017 een eenduidiger en transparanter toezichtaanpak en interventiebeleid op het gebied van productveiligheid.

Gewijzigde inspectieaanpak

In het interventiebeleid productveiligheid staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze nieuwe toezichtaanpak geldt per 1 september 2017 voor fabrikanten, EU-importeurs, producenten en distributeurs (Nederlandse importeurs, groothandels en detaillisten).

Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid . Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. Het nieuwe interventiebeleid komt in de plaats van dat van 15 juni 2017. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid zijn onder andere de Warenwet, Geneesmiddelenwet, Wet milieubeheer en Wet gewasbeschermingsmiddelen en onderliggende regelingen en besluiten.

Het nieuwe interventiebeleid vervangt dat van 15 juni 2017, dat hieronder nog is te raadplegen. Oudere versies zijn op te vragen via het Klantcontactcentrum.

IBO2-SPEC45 geldig vanaf 1 september 2017
Specifiek interventiebeleid productveiligheid (geldig vanaf 1 september 2017)
Bijlage 1 bij specifiek interventiebeleid productveiligheid, IB02-SPEC45
Bijlage 2 bij specifiek interventiebeleid productveiligheid, IB02-SPEC45
IBO2-SPEC45 15 juni 2017
Specifiek interventiebeleid productveiligheid
Bijlage 1 bij specifiek interventiebeleid productveiligheid
Bijlage 2 bij specifiek interventiebeleid productveiligheid
IBO2-SPEC45 9 maart 2016
Specifiek interventiebeleid productveiligheid