Uitgangspunten bepalen juiste interventie

Het interventiebeleid is erop gericht overtredingen en risicovolle situaties op te heffen en herhaling te voorkomen en zo nodig te bestraffen.

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste interventie houdt de NVWA rekening met:

  • De mogelijke gevolgen van die overtreding.
  • De omstandigheden waaronder die overtreding is begaan.
  • Het gedrag van de overtreder. Hierbij gaat het om nagelaten of onwenselijk gedrag om naleving van het wettelijk voorschrift mogelijk te maken.
  • De voorgeschiedenis.
  • Het subsidiariteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel; daarbij wordt de interventie toegepast die het minst ingrijpend is en het best past bij het bereiken van het gestelde doel.  

De NVWA past in principe het bestuursrecht (ook wel administratief recht) toe. Maar strafrecht als:

  • wettelijke bepalingen dat aangeven
  • naar de aard en omstandigheden van het geval strafrechtelijke handhaving effectiever is