Veiligheid en gezondheid van NVWA-medewerkers

De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Dat is een belangrijke maatschappelijke taak. De NVWA-medewerkers moeten dit toezicht daarom onbelemmerd en veilig kunnen uitvoeren.  Van onze omgeving vragen we dan ook dat onze inspecteurs de ruimte wordt geboden hun werk te doen, en dat hen medewerking wordt verleend als daarom wordt gevraagd.

Wanneer de veiligheid van onze medewerkers in het geding is, kan dat aanleiding zijn om onze dienstverlening aan te passen, of om werkzaamheden te staken totdat maatregelen zijn genomen om deze veilig te kunnen voortzetten. In die gevallen zal de NVWA schriftelijke garanties eisen voor een onbelemmerde en veilige werksituatie. Als dat nodig is  kan een bedrijf worden stilgelegd totdat de onveilige situatie is opgeheven. Meer informatie over wat de NVWA doet als de veiligheid van onze medewerkers in het geding is, vindt u in de Escalatieladder bij niet naleven arbo-  of coronavoorschriften (23 april 2021).

Agressie en geweld zijn voor de NVWA sowieso nooit acceptabel. De NVWA reageert daarom altijd op incidenten. We zullen grenzen stellen en verhaal halen bij de dader. Als dat nodig is kan de hulp van de politie worden ingeroepen om onze taak uit te voeren.

Van strafbare gedragingen wordt in principe altijd aangifte gedaan. Daarbij wordt aangegeven dat er een relatie is met de uitvoering van een publieke taak. Over het optreden hierbij zijn landelijk afspraken gemaakt tussen politie en justitie over hoe zij moeten omgaan met aangiftes van overheidsfunctionarissen (Eenduidige Landelijke Afspraken, ELA). Schade ten gevolge van incidenten wordt verhaald op de dader.