Dierenwelzijn

Dierenwelzijn gaat over het fysieke welzijn van het dier, maar ook over zijn eigenheid en integriteit. Ons toezicht op dierenwelzijn richt zich op diverse schakels in de keten: de primaire bedrijven, het transport en het slachten. Ook houdt de NVWA toezicht op instellingen en bedrijven die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken en afleveren. Tot slot houden we toezicht op dierenwelzijn bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, dierentuindieren, circusdieren en wilde dieren.

Diagrammen dierenwelzijn

De NVWA besteedde in 2021 in totaal 9% van haar capaciteit aan dit publieke belang.

Ons verhaal

“Nu weegt het dierenwelzijn zwaarder dan het slachttempo. Dat lijkt logisch, maar tempo is iets dat in veel slachthuizen heilig is.” Lees het hele verhaal

Zo hielden wij in 2021 toezicht op dierenwelzijn

Door toenemende aandacht voor dierenwelzijn en gewijzigde maatschappelijke verwachtingen is de druk op het toezicht op dierenwelzijn toegenomen. De NVWA krijgt veel meldingen en handhavings- en WOB-verzoeken over primaire bedrijven en gezelschapsdieren. Daarnaast zijn er verschillende rechtszaken geweest in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures, onder meer over het welzijn van varkens en pluimvee. En ook het aantal meldingen over dierenwelzijn neemt steeds meer toe. In 2021 zijn we begonnen met aanscherping van het afwegingskader voor meldingen over dierenwelzijn om onze beschikbare capaciteit in te kunnen zetten op de meldingen met de grootste risico's. Vanuit de samenleving en politiek is er veel aandacht voor welzijn van verschillende diersoorten. De verwachtingen van het toezicht waren daardoor ook afgelopen jaar groter dan wij op basis van onze beschikbare capaciteit konden waarmaken.

We startten in 2021 2 naleefmetingen: vleeskalveren en konijnen. De inspecties voor vleeskalveren hebben we vrijwel allemaal in 2021 uitgevoerd; de laatste inspecties bij konijnenhouders zijn doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2022. Wat betreft onze werkzaamheden op het gebied van hondenhandel en fokkerij van gezelschapsdieren hebben we prioriteiten gesteld: hoog-risico-rabiësmeldingen hebben we met voorrang opgepakt; de resterende tijd hebben we besteed aan handhavingsverzoeken.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de Noordelijke Slachthuizen is in 2021 het 'vier-ogentoezicht' ingericht. Dat moet eraan bijdragen dat de transportwaardigheid van dieren die voor export worden aangeboden, uniform beoordeeld en gecontroleerd wordt. Verder besteedden we in 2021 veel aandacht aan het vervoer van kwetsbare diergroepen. Ook zijn we in 2021 gestart met het mogelijk te maken om per 1 februari 2022 de aantasting van het dierenwelzijn van een ongeboren kalf strafrechtelijk af te kunnen doen, wanneer het moederdier (waarbij de dracht 90% of meer gevorderd is), wordt geslacht.

Toezichtintensiteit

De NVWA kan niet alle bedrijven in Nederland controleren. Daarom nemen we risicogerichte steekproeven. De toezichtintensiteit laat zien hoeveel bedrijven de NVWA bezoekt binnen het totaal van de doelgroep (bedrijven of producten) waar het toezicht zich op richt. De datakwaliteit van de door ons gebruikte KPI's wordt geduid in hoe wij werken.

doelgroep toezichtintensiteit 2020 toezichtintensiteit 2021
Primaire bedrijven 3% 3%
Dierproeven 79% 46%

De toezichtintensiteit op dierproeven is in 2021 lager door onvoldoende inspectiecapaciteit. Inmiddels is het team structureel versterkt.

type bedrijf aantal bedrijven 2021
Primaire bedrijven 37.324
Verzamelcentra 856

Onze resultaten

In ons jaarplan voor 2021 hebben we voor het totale publieke belang Dierenwelzijn doelstellingen geformuleerd. Hieronder leest u per doelstelling in hoeverre we die in het afgelopen jaar hebben behaald, waarbij groen voor een volledig behaald resultaat staat en oranje voor een resultaat dat gedeeltelijk is behaald.