Ons toezicht

Om onze beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten maken we keuzes. We houden daarom toezicht op de volgende manier:

Risicogericht en kennisgedreven

  • Risicogericht: naast het verplichte deel van ons werk, zoals door wetgeving voorgeschreven import- en exportcontroles, houden we vooral daar toezicht waar de risico's het grootst zijn. Zowel reactief (we reageren op incidenten of berichten over gevaarlijke situaties of producten) als proactief (we kijken hoe we risico's kunnen voorkomen).
  • Kennisgedreven: we brengen ontwikkelingen en risico's altijd in kaart op basis van betrouwbare kennis van eigen en externen experts en van wetenschappelijke analyse. Met behulp van data bepalen we waar de toezichtrisico's zitten met de grootste kans en de grootste gevolgen.

Om het risicogerichte en kennisgedreven toezicht verder vorm te geven beoordeelt Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze de risico's voor de publieke belangen. In 2021 heeft BuRO 11 adviezen opgeleverd aan de departementen en de IG-NVWA. Deze adviezen zijn openbaar gemaakt.

Uitgebrachte risicobeoordelingsadviezen van BuRO in 2021

Titel Publiek belang
1. De risico's voor de volksgezondheid van aviair influenzavirus in separatorvlees van pluimvee Voedselveiligheid
2. Gezondheidsrisico's van bamboe bekers Productveiligheid
3. Risico's van watercrassula in Nederland voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden Natuur
4. Het gebruik van eierrestproduct uit influenzavaccinproductie als diervoedergrondstof Diergezondheid, Voedselveiligheid
5. De implementatie van Verordeningen EU 2019/4 en EU 2019/6 vanuit het perspectief van antibioticaresistentie Dierenwelzijn, Diergezondheid
6. Non-food consumentenproducten Productveiligheid
7. Tijd-temperatuur-indicatoren Voedselveiligheid
8. Risico's van uitheemse landplatwormen in Nederland voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden Natuur
9. Gezondheidsrisico's van de overschrijding van de maximale residulimiet van chloraat in zuigelingen- en peutervoeding Voedselveiligheid
10. Aanvulling Europese Unielijst invasieve exoten 2021 Natuur
11. Farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen Voedselveiligheid

Consistent en transparant

Bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. Risico's zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Een incident of een crisis kan het vertrouwen van mensen in bijvoorbeeld de voedselveiligheid schaden. Wij treden op waar dat nodig is om de voedselveiligheid te borgen, steeds zoveel mogelijk op dezelfde manier, en zorgen we ervoor dat het bedrijf zelf een risico of incident goed oplost. Ook communiceren we over het resultaat. We bespreken inspectieresultaten bijvoorbeeld altijd met de betreffende bedrijven, zodat zij zich beter aan de wet- en regelgeving kunnen houden. Ook maken we de resultaten steeds vaker openbaar, zodat consumenten weten waarop ze moeten letten wanneer ze iets kopen.

Risico's voorkomen en beheersbaar maken

Behalve dat we ingrijpen bij risico's zorgen we ervoor dat risicovolle situaties zo veel mogelijk worden voorkomen. Daarvoor adviseren we beleidsmakers. Bijvoorbeeld wanneer we een risico ontdekken waarvoor nog geen wet- of regelgeving bestaat. Of wanneer blijkt dat we juist vanwege bepaalde wetten of regels een risico niet kunnen wegnemen.

Voortdurend verbeteren

We evalueren voortdurend hoe we ons toezicht kunnen verbeteren. En waar we het moeten aanpassen aan nieuwe risico's die ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen. De komende jaren gaan we onder meer onze maatschappelijke 'antenne' doorontwikkelen en meer publiekelijk communiceren over de keuzes die we maken in ons toezicht en over onze manier van handelen. Ook gaan we actiever samenwerken met bedrijven, brancheorganisaties, onderzoeksinstituten en handhavingspartners aan eigentijds en innovatief toezicht.

Datakwaliteit

De ontwikkeling van de KPI's is mede afhankelijk van (geleidelijk verbeterende) datakwaliteit. Voor de indicatoren voedselveiligheid (exclusief vleesketen en diergeneesmiddelen) is de datakwaliteit 'middel'. Voor de overige indicatoren is dat 'laag'. De datakwaliteit geeft aan in welke mate de KPI's structureel geborgd zijn in de ICT systemen van de NVWA en in hoeverre de KPI's beschikbaar zijn voor het complete werkveld binnen een domein of publiek belang.