Productveiligheid

Binnen het publiek belang Productveiligheid ziet de NVWA erop toe dat bedrijven de veiligheid van non-food-consumentenproducten borgen. Daarmee beschermen we consumenten tegen producten die (ernstig) letsel en ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. We streven ernaar dat producten met veiligheids- of gezondheidsrisico's niet op de markt worden gebracht. Consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om bij de aankoop van producten te letten op de veiligheid ervan en om producten zo te gebruiken, dat ze geen letsel veroorzaken. Bedrijven moeten consumenten wel goed informeren over hoe zij het product veilig kunnen gebruiken.

Diagrammen productveiligheid

Het publieke belang Productveiligheid beslaat in totaal €100-150 miljard aan omzet van non-food-consumentenproducten. De NVWA besteedde in 2021 6% van haar capaciteit aan dit publieke belang.

Ons verhaal

"Samen proberen we barrières in te bouwen, zodat aanbieders die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving afhaken." Lees het hele verhaal

Zo hielden wij in 2021 toezicht op productveiligheid

De markt van non-foodproducten is groot en zeer divers, zowel qua soorten handelaren en hun naleefgedrag, als qua soorten producten en productrisico's. Dit zorgt ervoor dat de toezichtintensiteit (het percentage bedrijven dat we controleren) laag is: minder dan 1%. De datakwaliteit van de door ons gebruikte KPI's wordt geduid in hoe wij werken.

domein toezichtintensiteit 2020 toezichtintensiteit 2021
Productveiligheid <1% <1%

Een aantal ontwikkelingen had in 2021 invloed op ons toezicht:

  • Productieketens worden steeds complexer en internationaler. Dat heeft geleid tot meer risico op fraude en een toename van import- en exportkeuringen
  • De internethandel groeit sterk, zeker sinds de coronapandemie.
  • Ten tijde van de coronapandemie zijn er minder ernstige ongevallen gemeld. Ook is het gedrag van consumenten vrij plotseling veranderd: in sommige delen van de markt vielen daardoor veel klanten weg, terwijl andere delen juist explosief groeiden.

Deze ontwikkelingen vragen erom dat wij onze toezichtsmethoden en -aanpak aanpassen. In een situatie van disbalans tussen taken en middelen is dit extra moeilijk. Sommige onderdelen van ons toezicht vragen om specialistische kennis, die soms moeilijk te werven is. Bijvoorbeeld kennis voor het toezicht op chemische, fysische, mechanische, elektrische en gastechnische risico's van producten. Tegelijkertijd is er binnen de NVWA sprake van een grote uitstroom van personeel en dus van kennis en ervaring als gevolg van pensioengerechtigde leeftijd. Voor dit publieke belang heeft dat ertoe geleid dat we afgelopen jaar het toezicht op gastoestellen, machines voor privégebruik en producten met lithium-ion noodgedwongen hebben moeten stilleggen.

De afgelopen jaren is mede vanwege de enorme groei van internethandel het aantal meldingen over onveilige producten enorm toegenomen. Inmiddels gaat rond de 50% van onze beschikbare capaciteit naar het afhandelen van deze meldingen. Om meer grip te krijgen op deze grote hoeveelheid meldingen hebben we in 2021 alternatieve aanpakken ontwikkeld, om meer proactief te werk te kunnen gaan. Deze gaan we in 2022 in de praktijk brengen.

Onze resultaten

In ons jaarplan voor 2021 hebben we voor het totale publieke belang Productveiligheid doelstellingen geformuleerd. Hieronder leest u per doelstelling in hoeverre we die in het afgelopen jaar hebben behaald, waarbij groen voor een volledig behaald resultaat staat en oranje voor een resultaat dat gedeeltelijk is behaald.