Voorwoord

Met dit jaarbeeld blikken we terug op een bijzonder jaar voor de NVWA. Zo had de Brexit in 2021 substantiële gevolgen voor onze werkzaamheden. En door de aanhoudende coronapandemie was de afstand tot elkaar groter dan ooit. Ook werd de uitvoering van ons toezicht geraakt. Een deel van de medewerkers werkte noodgedwongen thuis, terwijl door anderen - waaronder onze dierenartsen en inspecteurs in de slachthuizen en horeca en laboratoria medewerkers - het werk in andere omstandigheden moest worden gedaan en soms ook ander werk moest worden uitgevoerd. Ik ben dan ook ongelooflijk trots op de enorme veerkracht en inzet van iedereen bij de NVWA die ervoor heeft gezorgd dat het werk zoveel mogelijk door kon gaan. Er werd vaak zélfs nog een tandje bij gezet.

De NVWA heeft afgelopen jaar wezenlijk bijgedragen aan de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dierenwelzijn, dier- en plantgezondheid en beschermen we de natuur en het milieu. Stuk voor stuk onderwerpen die maatschappelijk volop in de belangstelling staan. Vanuit de NVWA hebben we, dikwijls samen met sector- en branchepartijen verbeterstappen kunnen zetten. Maar helaas was het ook regelmatig noodzakelijk om stevig in te grijpen. Met name excessen ten aanzien van dierenwelzijn in de vleessector haalde ons ingrijpen het landelijke nieuws. De sector is zelf verantwoordelijk op het waarborgen van dierenwelzijn en voedselkwaliteit. De NVWA zal er intensief op blijven toezien dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.

Samen bouwen aan de toekomst

De verwachtingen vanuit de maatschappij en de politiek ten aanzien van het werk van de NVWA zijn groot. En terecht. Ons werk raakt immers de hele samenleving. In de afgelopen jaren is echter steeds zichtbaarder geworden dat de verwachtingen niet altijd in verhouding staan tot de beschikbare middelen en de mogelijkheden van het toezicht. In 2021 is daarom hard gewerkt aan een haalbare en gedragen interne verbeteraanpak die ons beter in staat stelt onze maatschappelijke opdracht uit te voeren. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We gaan hier ook in 2022 mee door.

Naast de interne verbeteraanpak zijn de met het regeerakkoord toegekende extra middelen noodzakelijk om onze taken goed uit te voeren en onze slagkracht en internationale positie te behouden. Met deze financiële injectie kunnen we onze positie verder versterken. We werven nieuwe collega’s richten we ons werk innovatiever in. Alleen als we goed toegerust zijn om onze taken uit te kunnen voeren, kunnen we ons ontwikkelen tot een toekomstbestendige en innovatieve toezichthouder. Een toezichthouder die in verbinding staat met de maatschappij zodat er begrip is over de keuzes die we maken in ons toezicht en de wijze van ons handelen. We richten onze blik naar buiten, onderhouden onze relaties en gaan in gesprek over het borgen van risico's.

De voorbereiding op de ingezette herziening van het stelsel van keuren en toezicht was een ander belangrijk aandachtspunt het afgelopen jaar. We hebben met de ministeries van LNV en VWS gesproken over de wijze waarop een beter systeem de spanningen en discussies rondom keuren en toezicht in de vleesketen kan verminderen. Een dergelijke grote stelselwijziging heeft gevolgen voor de hele organisatie en doet een beroep op onze expertise. Binnenkort levert een voor dit onderwerp benoemde programmadirecteur hiertoe een advies op aan de minister van LNV. 

Zichtbaar maatschappelijk resultaat

In 2022 richten we onze blik naar buiten. Met ons toezicht dragen we bij aan de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dierenwelzijn, dier- en plantgezondheid en beschermen we de natuur en het milieu. We zorgen ervoor dat dit meer zichtbaar wordt. Zichtbaar in de samenleving, zichtbaar voor de sector, bedrijven en de politiek. We gaan laten zien waar wij het verschil maken. Daarnaast streven we naar het opbouwen van een intensievere proactieve relatie met stakeholders om vanuit gedeeld belang impact te maken. Verscheidene sectoren bevinden zich in een belangrijke transitiefase met onder meer veel aandacht voor duurzaam ondernemen en de circulaire economie. Ons toezicht moet mee veranderen met deze nieuwe werkelijkheid.

Met veel vertrouwen zijn we het jaar 2022 gestart. Als toezichthouder blijven we stimulerend waar het kan en disciplinerend waar het moet. We pakken de regie in de golf van verandering en modernisering en blijven ons als organisatie elke dag ontwikkelen. Dankzij de betrokkenheid van alle medewerkers is het mogelijk om verbeteringen te implementeren in het werk van iedere dag. Samen zetten we de schouders eronder en blijven we ons met veel energie en plezier inzetten voor zichtbaar maatschappelijk resultaat.

Gerard Bakker, inspecteur-generaal NVWA

Inspecteur Generaal Gerard Bakker
Beeld: ©NVWA