Denk mee over de NVWA-agenda

Consultatie meerjarenagenda NVWA 2021-2023

In onze agenda voor de komende 3 jaar beschrijven we onder andere de trends en ontwikkelingen binnen de publieke belangen voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, plantgezondheid en natuur en milieu. Bovendien beschrijven we de belangrijkste prioriteiten in ons toezicht. 

De NVWA nodigt haar stakeholders uit om mee te denken over deze onderdelen van haar meerjarenagenda. Zijn dit de juiste trends en ontwikkelingen die nu en in de komende jaren effect zullen hebben op ons toezicht? Beschrijven we ze goed? Zijn er andere onderwerpen die prioriteit zouden moeten krijgen in het toezicht?

Wie kan deelnemen aan de consultatie?

We nodigen iedereen uit die ervaring heeft met ons toezicht uit om te reageren: ondernemers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, andere (non-gouvernementele) organisaties en wetenschap, en burgers.

Hoe kunt u meedoen?

Aanmelden voor deelname aan de consultatie kon tot 6 juli. De consultatieperiode start 6 juli en eindigt op 14 augustus.

Conform de AVG gebruiken wij uw contactgegevens alleen voor deze consultatie. Na afronding van deze consultatieronde worden deze gegevens vernietigd.

Wat doet de NVWA met uw reactie?

De NVWA zal deze reacties beoordelen en meewegen in de uiteindelijke beschrijving van de trends en ontwikkelingen en de prioritaire toezichtthema’s. U krijgt geen individuele reactie op uw inbreng. 

De consultatie gaat over onderstaande publieke belangen:

Voedselveiligheid

Het toezicht van de NVWA binnen het publiek belang Voedselveiligheid richt zich op de gehele plantaardige en dierlijke voedselketen, ‘van grond tot mond’. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij kopen veilig is. Iedereen die voedsel produceert, verhandelt of verkoopt draagt zélf de verantwoordelijkheid om alleen veilig voedsel of grondstoffen daarvoor op de markt te brengen. De NVWA houdt hier toezicht op.

Productveiligheid

Het toezicht van de NVWA binnen het publiek belang Productveiligheid richt zich op de borging van de veiligheid van non-food consumentenproducten door bedrijven en daarmee de bescherming van de consument tegen producten die (ernstig) letsel en ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. De NVWA zet erop in dat producten met een veiligheids-of gezondheidsrisico van enige omvang niet op de markt worden gebracht. De consument heeft een eigen verantwoordelijkheid om bij aankoop van producten te letten op de veiligheid ervan en daarnaast om producten veilig te gebruiken, zodat deze geen letsel veroorzaken. Het bedrijfsleven dient de consument op een juiste wijze over het veilig gebruik van producten te informeren

Dierenwelzijn

Het toezicht van de NVWA binnen het publiek belang Dierenwelzijn richt zich op het fysieke welzijn van het dier, maar ook op de eigenheid en de integriteit van het dier. Het toezicht op dierenwelzijn richt zich op diverse schakels in de keten, de primaire bedrijven, het transport en het doden. Ook houdt de NVWA toezicht bij instellingen en bedrijven die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken en afleveren. Daarnaast richt het toezicht van de NVWA zich ook op dierenwelzijn bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, dierentuindieren, circusdieren en wilde dieren.

Diergezondheid

Het toezicht van de NVWA binnen het publiek belang Diergezondheid richt zich op de gezondheid van dieren. Omdat  de NVWA daarbij ook toeziet op de bestrijding en afhandeling van dierziekten en op de preventie van dierziekten dragen we ook indirect bij aan de publieke belangen voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daarnaast richt het toezicht van de NVWA zich op de Identificatie en Registratie (I&R) van landbouwhuisdieren en honden.

Plantgezondheid

Het toezicht van de NVWA binnen het publiek belang Plantgezondheid  omvat de hele plantaardige productieketen en de groene ruimte. Het toezicht richt zich op preventie en bestrijding van schadelijke plantenziekten en -plagen ten behoeve van het borgen van een goede handelspositie van Nederland in de wereld. De NVWA fungeert hierbij als National Plant Protection Organisation (NPPO) met nationale en internationale verantwoordelijkheid. Ook is de NVWA verantwoordelijk voor de aansturing van, en het toezicht op de taken die bij de plantaardige keuringsdiensten en hun laboratoria zijn belegd.

Natuur en Milieu

De NVWA draagt bij aan het publiek belang Natuur & milieu door toe te zien op de instandhouding van biodiversiteit en duurzame toepassingen bijvoorbeeld in de intensieve landbouw en visserij. Het toezicht richt zich onder andere op de handel in beschermde dieren en planten, hout en genetische bronnen, op bescherming van natuurgebieden op zee, het bevorderen van duurzame visserij, het terugdringen van de uitstoot van mineralen (nitraat en fosfaat) en het correct gebruik van en handel in gewasbeschermingsmiddelen.