Internationale contacten

Internationale contacten zijn voor de NVWA belangrijk. De veiligheid van voedsel en waren stopt niet bij de landsgrenzen.

Daarnaast vindt de wet- en regelgeving op het werkterrein van de NVWA sinds jaren zijn oorsprong op Europees niveau in Brussel. Op internationaal niveau heeft de NVWA met verschillende partijen te maken.

  • DG SANCO is verantwoordelijk voor voedsel- en productveiligheid binnen de Europese Commissie. DG SANCO is het Directoraat-Generaal voor Gezondheids- en Consumentenbescherming van de Europese Commissie.
  • De Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie ziet toe op de naleving van de EU-regelgeving door en in de lidstaten. De FVO inspecteert ook de activiteiten van de NVWA. De NVWA stelt expertise ter beschikking voor FVO-inspecties in andere lidstaten en in derde landen.
  • De European Food Safety Authority (EFSA) coördineert de activiteiten op het gebied van risicobeoordeling, wetenschap en risicocommunicatie van de diverse Europese voedsel- en warenautoriteiten. Ook adviseert de EFSA de Europese Commissie over onderwerpen op deze terreinen. De NVWA is het Nederlandse aanspreekpunt voor de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO)van de NVWA maakt onder meer deel uit van de Advisory Board van de EFSA.
  • De NVWA neemt daarnaast deel aan internationale overleggen zoals de OIE (Wereldorganisatie voor diergezondheid) en de Codex Alimentarius waarin afspraken worden gemaakt over normen met betrekking tot diergezondheid en voedselveiligheid. Dat geldt ook voor overleg met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
  • Prosafe (Product Safety Forum of Europe), FLEP (Food Law Enforcement Practitioners Forum) en overleg tussen hoofden van Europese voedselautoriteiten zijn voorbeelden van de netwerkcontacten die de NVWA onderhoudt met zusterorganisaties. De NVWA onderhoudt deze contacten onder meer door de uitwisseling van medewerkers en participatie in internationale projecten.
  • De NVWA werkt in internationale projecten samen met landen buiten de Europse Unie. Dit om handelscontroles aan de grens soepel te laten verlopen. De projecten zijn gericht op het wegnemen van handelsbarrières, het openen van markten of het opbouwen van kennis. Dit bijvoorbeeld door kennis van Europese wet- en regelgeving in die landen te vergroten. Door de samenwerking verbeteren ook de relaties met de autoriteiten in die landen, zodat voorkomende exportproblemen snel kunnen worden opgelost.

Internationale (voedsel-)agentschappen