Vlam in de pan – blusdeken niet veilig

Norm geen garantie voor veilig product

Blusdekens die beloven een frituurbrand te blussen maar dit niet doen, zijn een risico voor de gebruiker. In 2014 doet de NVWA uitgebreid onderzoek naar de veiligheid van blusdekens. Aanleiding is een bericht van de Nederlandse brandwondenstichting eind 2013 dat een blusdeken bij vlam-in-de-pan in brand vloog.

Van de blusdekens in het onderzoek werd in alle gevallen op 1 na geclaimd dat deze voldoen aan de Europese Norm EN 1869: 1997. Die norm blijkt een test te bevatten die onvoldoende nauwkeurig is beschreven. Bij gebruik door een consument dooft geen enkele van de geteste blusdekens een frituurbrand. Sterker nog, de dekens vliegen zelf in brand of het vuur laait na verwijderen van de deken weer op. Veel consumenten maar ook restauranthouders hebben een blusdeken in de keuken, juist voor het geval dat de vlam in de pan slaat.

De NVWA publiceert de inspectieresultaten blusdekens oktober 2014. De Nederlandse branchevereniging van handelaren in brandblusmiddelen VEBON en sommige individuele leveranciers plaatsen vervolgens gezamenlijk een veiligheidswaarschuwing op websites en in de dagbladen De Telegraaf en de Metro om onveilige situaties te voorkomen. De leveranciers passen de etikettering van de blusdekens aan: niet geschikt voor frituurbranden.

Van alle onderzochte blusdekens maakt de NVWA een zogenoemde Rapex-melding waarmee de toezichthoudende autoriteiten in de andere EU lidstaten zijn geïnformeerd.

De NVWA vraagt de Europese normalisatie-instantie (CEN) de bewuste norm, die niet is gebaseerd op Europese of nationale regelgeving, in te trekken. Het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) is hiervan ook op de hoogte gebracht. De VEBON en de zogenoemde schaduwcommissie bij NEN onderschrijven de zienswijze van de NVWA.

Een van de conclusies uit het onderzoek

De claim dat een blusdeken voldoet aan de (NEN-)EN 1869: 1997 is onvoldoende bewijs dat de blusdeken een veilig product is in de zin van de Richtlijn betreffende productveiligheid (2001/95/EG) respectievelijk dat de blusdeken geen bijzonder gevaar oplevert, zoals bedoeld in artikel 18, onder a, van de Warenwet.

Zie ook