Jaarverslag 2018: toezicht in een veranderende omgeving

De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. In het jaarverslag over het jaar 2018 laat de NVWA zien hoe zij haar toezicht continu vernieuwt. De manier waarop de NVWA haar toezicht uitvoert vernieuwt voortdurend. De wereld waarop wij toezicht uitoefenen verandert, en de NVWA verandert mee. Het bewaken van de veiligheid van het voedsel is een belangrijke prioriteit voor de NVWA. Daarom is hier veel aandacht aan besteed in het jaarverslag 2018.

In het jaarverslag wordt ook aandacht besteed aan innovaties in het toezicht. Zo is er in 2018 ge├źxperimenteerd met de inzet van drones om plantenziekten in boomtoppen op te sporen en bij het ontdekken van insectennesten en begraven kadavers. Ook wordt uitgelegd hoe de NVWA samen met onder andere Marktplaats de verkoop van verboden goederen via internet tegen gaat.

Naar aanleiding van de fipronil-affaire uit 2017 heeft de NVWA in 2018 veel tijd besteed aan beschouwing over wat er toen is gebeurd en wat er beter kan. Deze verbeteringen zijn inmiddels voortvarend ter hand genomen. Zo heeft de NVWA het meldingssysteem verbeterd en de samenwerking tussen toezicht en opsporing versterkt.

Risicogericht toezicht

In het jaarverslag is dit jaar een overzicht opgenomen van het aantal inspecties en het percentage van de geïnspecteerde bedrijven waar de NVWA handhavend heeft opgetreden om te zorgen dat zij zich houden aan de regels voor voedselveiligheid, productveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en natuur. Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat de NVWA scherpe keuzes maakt bij het inzetten van mensen en middelen. Dit doet de NVWA door zoveel mogelijk risicogericht te werken. Dit betekent dat de NVWA vooral inspecties uitvoert op bedrijven waar zij op basis van risico-analyses verwacht dat zij de regels niet goed naleven. Bedrijven waar de NVWA van weet dat zij zich goed aan de regels houden worden minder vaak gecontroleerd. Zo zorgt risicogericht toezicht ervoor dat de NVWA met het beschikbare budget maximaal effectief kan zijn.

Naar het online magazine Jaarverslag 2018 - Toezicht NVWA in een veranderende omgeving