NVWA 2020

NVWA 2020 beschrijft het toekomstbeeld van de NVWA. En is het vervolg op het in 2013 bijgestelde Plan van Aanpak NVWA 2013. Sinds de Tweede Kamer dat plan in 2013 goedkeurde, werken we aan de modernisering en versterking van ons toezicht.

NVWA 2020

‘Een moderne autoriteit die op basis van haar gedegen kennis weet waar de risico’s zitten bij productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur. En zich richt op het verhogen van de naleving en het verkleinen van de risico’s.’

Andere organisatiestructuur

De NVWA heeft een organisatiestructuur die past bij de ambitie van een autoriteit. De ‘procesgerichte’ inrichting sluit aan op de nieuwe manier van werken waarbij keuren en toezicht is gescheiden.

Herbezinning

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 16 oktober 2020 de kamerbrief over de zogenoemde herbezinning bij de Rijksoverheid gepubliceerd. In de rapportage staat een analyse van de belangrijkste oorzaken en belemmeringen die de voortgang van de verbeteringen bij de NVWA de afgelopen periode hebben bemoeilijkt. Ook bevat de rapportage op hoofdlijnen de verbetermaatregelen die de NVWA gaat doorvoeren om haar toezicht stap voor stap beter te maken en de NVWA toekomstbestendig te maken.

De volgende documenten staan in het archief op de site van Rijksoverheid:
- Kamerbrief over definitief BIT-advies - Programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT en 4e Voortgangsrapportage NVWA 2020 (15 april 2019)
- Kamerbrief over Vijfde voortgangsrapportage NVWA 2020 (10 oktober 2019)
- Kamerbrief over tussenbericht NVWA (21 november 2019)