Import en export

Import

Onze importcontroles zijn erop gericht om alleen gezonde dieren, veilig voedsel en veilige producten tot de markt van de Europese Unie toe te laten. Vanaf 2023 gaan we bij importcontroles meer producten van dierlijke oorsprong bemonsteren; deze onderzoeken we op resten van diergeneesmiddelen en overige contaminanten. Daarnaast richt de NVWA zich in 2023 specifiek op zendingen die ter controle aangeboden hadden moeten worden maar waarbij dat niet is gebeurd. Maar ook op passagiersbagage, binnenkomende gezelschapsdieren en op de uitgangscontrole van zendingen die via Nederland de EU verlaten ('doorvoer)'. Tot slot werken we verder aan gegevensuitwisseling met Europese systemen en aan digitalisering van het importproces.

Export

Om te mogen exporteren naar een land buiten de EU, vraagt het betreffende land garanties over de risico's voor volksgezondheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en/of plantgezondheid. De NVWA verleent hiervoor, op kosten van de exporteur, exportverklaringen en -certificaten. Op basis van de garanties die het ontvangende land eist en de afspraken die met dat derde land zijn gemaakt, beoordelen we of we een exportverklaring of -certificaat kunnen afgeven. Voor een aantal zaken is ook een exportverklaring binnen de EU nodig, zoals voor bepaalde gewassen en het vervoer van dieren, ook die exportverklaringen worden door de NVWA afgegeven.

De Brexit heeft ook in 2023 nog substantiƫle gevolgen voor de werkzaamheden van de NVWA. De certificeringseisen die het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit in 2021 stelt aan producten die het land binnenkomen, worden gefaseerd ingevoerd. In 2023 treedt fase 3 van het zogenoemde Border Operating Model in werking, waardoor nieuwe productgroepen een exportcertificaat moeten hebben. Om ondernemers zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe eisen, biedt de NVWA het bedrijfsleven ook in 2023 'serious games': een toets die laat zien of zij goed zijn voorbereid op het aflopen van de overgangsperiode van de Brexit. Ook hebben we een speciaal webdossier voor ondernemers. Om een efficiƫnte afgifte van certificaten te bevorderen, gaan we in 2023 door met het certificeren op afstand.