NVWA: extra monsternames in slachthuizen

Van september tot eind dit jaar neemt de NVWA extra monsters op slachterijen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Aanleiding daarvoor waren de uitslagen van een proef met een nieuwe detectiemethode. Deze vertoonden onverwacht te hoge concentraties van (niet toegestane) medicijnresten in bijna 50 van de 240 genomen proefmonsters (20%).

kadavers in slachthuis
Beeld: ©stockfoto NVWA

Resultaten eerste periode van monsterneming op de categorie runderen

De resultaten van 193 afgenomen en  geteste monsters hebben in totaal 15 positieve monsters opgeleverd. 4 monsters (zo'n 2%) daarvan zaten boven de wettelijk toegestane grenshoeveelheid die van een stof in een product mag zitten (Maximale Residu Limiet). De NVWA heeft hiervoor de veehouders schriftelijke waarschuwingen en bestuurlijke boetes gegeven. En de karkassen daarvan zijn vernietigd. Bij de overige 11 monsters lag het gevonden gehalte aan medicijnresten onder de MRL waarde maar bleek in sommige gevallen daarvan geen melding te zijn gedaan op het VKI-formulier. Wanneer een dier medicijnen heeft toegediend gekregen in een periode voorafgaand aan de slacht moet dit op een VKI formulier worden gemeld. Uiteindelijk bleek bij nadere controle in deze gevallen geen sprake te zijn van overtredingen.  

Voorlopige resultaten

Een voorlopige conclusie is dat de verschillende partijen in de keten hun verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid serieus nemen. Daarnaast zijn er helaas ook partijen die hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen. Uiteraard zien we als NVWA het liefst dat geen enkel monster boven de MRL zit.

De slachtsector verleende goed medewerking aan de pilot door het dringend advies van de NVWA op te volgen om bemonsterde karkassen apart te houden. Dat blijkt goed te werken wanneer er onverhoopt toch een MRL-overschrijding wordt geconstateerd in een monster. Sommige slachthuizen hebben de pilot aangegrepen om hun leveranciers aan te schrijven dat ze alleen dieren willen ontvangen waarbij geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van stoffen. NVWA-dierenartsen constateerden in enkele slachthuizen een uitbreiding van informatie op de VKI-formulieren. Een compleet ingevuld formulier maakt de controle op stoffen eenvoudiger en helpt de veehouder ook om aan te tonen dat correct is gehandeld. Daarom dienen veehouders het VKI-formulier altijd volledig in te vullen.

Speerpunten toezicht komende periode

Gezien de uitkomsten van dit deel van de pilot zal de NVWA komend jaar erop letten dat de sectorpartijen onderling zelf goede afspraken maken over goede naleving binnen de keten. Denk aan alert blijven op het juist invullen van de VKI-formulieren en het niet te vroeg aanbieden van dieren voor de slacht. Belangrijk is dat veehouders de benodigde wachttijd na inname van medicijnen respecteren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).