Advies van BuRO over gebruik Nationaal Plan Residuen

BuRO adviseert de NVWA zowel over de opzet van de monitoring als over de inrichting van het Nationaal Plan Residuen (NPR). Zorg bij de opzet voor 3 soorten monitoring naast elkaar:

  • monitoring ter controle van normoverschrijding
  • surveillance voor overall beeld
  • en een monitoring gericht op het signaleren van nieuwe en opkomende risico’s

Verder adviseert BuRO het gebruik van ontwikkelde beslisbomen (stofkeuze) voor een risicogerichte inrichting van het NPR. Door het gebruik van kwalitatieve screeningsmethoden kunnen de chemisch-analytische metingen beperkt blijven tot de positief gescreende monsters. Gebruik de informatie uit chemische analyses ook om 'nieuwe' stoffen en mogelijke nieuwe risico's te signaleren.

Op deze manier kan de NVWA het Nationaal Plan Residuen jaarlijks risicogerichter inrichten dan voorheen en past het ook bij de invulling bij de nieuwe Controleverordening (EG nr. 2017/625).

Aanleiding

Dit BuRO-advies is een vervolgactie op de risicobeoordeling van de roodvleesketen uit 2015 en is gebaseerd op RIKILT-onderzoek in de roodvleesketen. De resultaten zijn echter ook toepasbaar op andere voedselproductieketens.

Nationaal Plan Residuen

Het Nationaal Plan Residuen is de uitwerking van de Europese Richtlijn nr. 96/23/EG over controlemaatregelen voor bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan. Daarmee vormt het Nationaal Plan Residuen een belangrijke pijler voor het vrije verkeer van dierlijke producten en voor de export van dierlijke producten buiten de EU.