Privacyverklaring NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt deel uit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De NVWA gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg hebben tot doel de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft de NVWA privacybeleid vastgesteld. Dit privacystatement is een samenvatting van dit beleid.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met de NVWA als u contact opneemt, bijvoorbeeld als u een vraag stelt of als u een exportcertificaat aanvraagt. De NVWA vraagt ook om uw persoonsgegevens in verband met haar publiekrechtelijke en wettelijke taken. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege strafrechtelijke handhaving worden die persoonsgegevens 'politiegegevens' genoemd.

Privacyprincipes van de NVWA

De NVWA gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daarvoor de privacyprincipes gedefinieerd. De NVWA verwerkt de persoonsgegevens volgens de volgende principes:

De NVWA verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is voor de uitvoering van haar taken.

De NVWA stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat de NVWA het belang en de privacyrisico's van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

De NVWA is transparant

De NVWA informeert u tijdig over het doel en de grondslag van gegevensverwerkingen. Dit publiceert de NVWA ook op haar website.

De NVWA waarborgt uw rechten

De NVWA houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij de NVWA kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, behalve als een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens, in het geval dat dit technisch mogelijk en noodzakelijk is.

De NVWA is terughoudend in het verstrekken aan derden

De NVWA neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Alleen nadat de NVWA de rechtmatigheid heeft getoetst, deelt de NVWA gegevens met externe partijen.

De NVWA beveiligt uw gegevens

De NVWA neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt de NVWA een analyse op en neemt maatregelen zodat de persoonsgegevens beveiligd zijn.

De NVWA toont haar principes aan

De NVWA maakt voor iedereen zichtbaar dat ze zich houdt aan deze privacyprincipes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen de NVWA altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

De NVWA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet en de Wpg in acht.

Social media/externe platforms

De NVWA doet aan social media-monitoring ter ondersteuning van de goede uitvoering van haar wettelijke taak. Het is in het algemeen belang om de burger te kunnen informeren bij het bestaan van vragen en te monitoren hoe de werkzaamheden van de NVWA in de samenleving worden begrepen. Op deze manier kan de NVWA verbeteringen doorvoeren in de uitvoering van haar werkzaamheden.

Verwerkingenregister

De NVWA houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die ze doet. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor de gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of de NVWA uw gegevens gebruikt volgens de regels van de AVG en de Wpg.

Gegevensbeveiliging

De NVWA gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. De NVWA handelt naar:

Uw rechten

De AVG en de Wpg stellen de rechten van u als betrokken burger centraal:

  • U wilt weten of de NVWA persoonsgegevens van u verwerkt en zo ja welke persoonsgegevens.
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen.
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen of afschermen.
  • U wilt dat de NVWA uw persoonsgegevens beperkt verwerkt.
  • U wilt bezwaar maken tegen een verwerking.

Wilt u op grond van de AVG een verzoek doen in verband met voornoemde rechten of wilt u bezwaar maken? Stuurt u een email naar privacy@nvwa.nl.

U kunt uw verzoek of bezwaar ook schriftelijk indienen bij de NVWA, Team Openbaarmaking & privacy, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

Wilt u een verzoek tot inzage of rectificatie doen op grond van de Wpg? Dit moet u schriftelijk doen bij de NVWA, Team Openbaarmaking & privacy, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

Tegelijk met uw verzoek stuurt u een (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart) mee waarin u uw Burgerservicenummer en nummer van uw identiteitsbewijs onleesbaar heeft gemaakt. De NVWA vernietigt de (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs zodra uw verzoek is afgehandeld.

Als een advocaat voor u een verzoek indient, overlegt hij een schriftelijke machtiging van u. Als een verzoek betrekking heeft op jeugdige personen of onder curatele gestelde personen dienen toepasselijke schriftelijke bewijsstukken te worden overlegd.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de NVWA op uw verzoek of bezwaar heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken een verzoek tot bemiddeling of advisering in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het ministerie van LNV heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) die ook de wettelijke taken uitvoert voor de NVWA. U kunt uw vraag stellen via PbFG@minlnv.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor gegevensbescherming
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG of de Wpg worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie