K-LV-QA-WV02 Werkvoorschrift officiële controle erkende quarantaine-inrichting – Inrichtingseisen

Deze instructie beschrijft specifieke informatie ten behoeve van het uitvoeren een onderhoudscontrole van een erkenning voor quarantaine-inrichtingen, zoals bedoeld in Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035, artikel 9 onder e.

Inrichtingen waarop dit werkvoorschrift van toepassing is, zijn quarantaine-inrichtingen voor:

  • in gevangenschap gehouden vogels;
  •  runderen die bestemd zijn om te worden verplaatst naar lidstaten die volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 vrij zijn van IBR en/of BVD of een goedgekeurd uitroeiingsprogramma hebben met betrekking tot IBR en/of BVD;
  • runderen, schapen, geiten of varkens die bestemd zijn om spermadonor te worden en die voor toelating tot een spermawinningscentrum 30 dagen dienen te verblijven in een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde quarantaine-voorziening (hierna te noemen: erkende quarantaine-inrichtingen);
  • geconsigneerde inrichtingen voor andere landdieren dan primaten.