Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat in Europa genoeg voedsel wordt geproduceerd op een duurzame manier. Het GLB stimuleert met subsidies en via marktordening dat consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en dat landbouwers een redelijk inkomen hebben.

De NVWA controleert op de voorwaarden

Wij voeren in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op locatie controles uit op de voorwaarden voor het ontvangen van de subsidies en regels met betrekking tot de marktordening van het Europees landbouwbeleid. Deze controles zijn een verplichting vanuit de Europese Unie.

Wat als een ondernemer niet aan de voorwaarden voldoet?

Wij rapporteren onze bevindingen van de controles aan RVO. Zij beoordelen of het gecontroleerde bedrijf voldoet aan de subsidie- of marktordeningsvoorwaarden. Is dit niet het geval? Dan kan RVO besluiten om (een deel van) het subsidiebedrag niet toe te kennen

Voor welke subsidieregelingen voeren wij controles uit?

Wij voeren controles uit op zowel grondgebonden als niet-grondgebonden subsidieregelingen.

Grondgebonden subsidieregelingen

Grondgebonden subsidieregelingen hebben betrekking op het goed gebruik van landbouwgrond en/of het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer.

Wij controleren voor de volgende regelingen of landbouwers voldoen aan de subsidievoorwaarden:

 • Basisbetalingsregeling
 • Vergroeningsbetaling
 • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Wij selecteren de te controleren landbouwers op basis van risicoanalyse en voeren samen met andere toezichthouders de controles uit op de voorwaarden.

Cross Compliance of randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor GLB subsidies moeten landbouwers zich houden aan de voorwaarden van het GLB. Dit zijn wetten en regels op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Internationaal staan deze wetten en regels bekend onder de naam ‘Cross Compliance’. In Nederland hebben we het meestal over de ‘randvoorwaarden’. De NVWA controleert hierop samen met andere toezichthouders.

Meer informatie over de wetten en regels vindt u op Randvoorwaarden GLB.

Niet-grondgebonden subsidieregelingen

Niet-grondgebonden subsidieregelingen zijn landbouwsubsidies die niet over het beheer van grond gaan, zoals subsidie voor de opslag van melk en boter of investeringen.

Het gaat om regelingen vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, maar ook om regelingen uit het Europese Landbouwgarantiefonds.

Plattelandsontwikkeling

Dit zijn allemaal subsidies in het kader het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit subsidieprogramma stimuleert verduurzaming en innovatie van de agrarische sector in Nederland. Deze subsidies vallen onder het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Wij voeren controles uit op de voorwaarden van de volgende subsidies:

 • brede weersverzekering
 • niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels
 • deelname aan erkende kwaliteitsregeling kalversector
 • POP3 Jonge landbouwers
 • diverse provinciale POP3-regelingen

Meer informatie over de wetten en regels vindt u op Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) – Wegwijzer.

Marktordeningsregelingen

Wij controleren op de voorwaarden van enkele EU-marktordeningsregelingen. Marktordening heeft als doel markten te stabiliseren, landbouwers een redelijke levensstandaard te verzekeren en de landbouwproductiviteit te verhogen.

 • GMO Groente en Fruit, voor erkende producentenorganisaties van groenten- en fruitproductie
 • interventieregelingen opslag voor particuliere en openbare opslag
 • schoolmelk en schoolfruitregelingen
 • Regeling Marktordening Vlees (de zogenoemde CKC-controles)

Boekhoudkundige nacontroles

Daarnaast controleren wij voor het Europese Landbouwgarantiefonds achteraf de administratie bij bedrijven, om te kijken of de subsidies terecht zijn uitbetaald. Wij zijn aangewezen deze zogenaamde nacontroles (ELGF en ELFPO) uit te voeren.

Overige regelingen

Verder voeren wij ook inspecties uit op een aantal subsidieregelingen buiten het GLB. Voorbeelden hiervan zijn inspecties voor het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Vragen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of subsidie aanvragen?

Kijk voor meer informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op de website van RVO. U leest daar ook wat de voorwaarden van de verschillende subsidies zijn en hoe u ze aanvraagt.