Besmetverklaringen aardappelmoeheid

Hier vinden telers een formulier om bestrijdingsmaatregelen aan te melden bij de NVWA, als een perceel besmet is met aardappelmoeheid.

Een perceel wordt na het aantreffen van levende AM-cystenaaltjes (Globodera rostochiensis of Globodera pallida) in grondmonsters besmetverklaard voor aardappelmoeheid. De zogenoemde langdurig gebruiksgerechtigde van het perceel ontvangt een officiële aanzegging van de NVWA. Bij de aanzegging wordt een kaart gevoegd van het afgebakende, besmet verklaarde terrein en een informatiedocument waarin alle maatregelen en te volgen handelswijze toegelicht worden.

Bestrijdingsmaatregelen melden

Het uitvoeren van een bestrijdingsmaatregel geeft in combinatie met de verplichte wachttermijn het recht op het uitvoeren van grondonderzoek op besmetverklaard terrein.

Raadpleeg voor nadere informatie over bestrijdingsmaatregelen het document Bestrijdingsmaatregelen Aardappelmoeheid.

U moet bestrijdingsmaatregelen melden bij de NVWA via aardappelmoeheid@nvwa.nl.

Of per post:
NVWA, divisie L&N
AM loket
Postbus 91026700 HC
Wageningen

Opheffen besmetverklaring

U kunt de besmetverklaring laten opheffen. Hiervoor moet u eerst bepalen of u recht heeft op het uitvoeren van een officieel grondonderzoek op het besmette terrein. De belangrijkste voorwaarde is dat de geldende wachtperiode is doorlopen. Als u het recht heeft, kunt u een officieel onderzoek aanvragen bij de NAK of de BKD.

Na voltooiing van het onderzoek worden de uitslagen van bemonsteringen op besmetverklaard terrein door de NAK aan de NVWA gezonden. Op basis van dit resultaat wordt een besmetverklaring opgeheven in geval geen cysten met levende inhoud worden aangetroffen.

Bij het aantreffen van cysten met levend inhoud past de NVWA de regels voor afbakening van een besmetting toe. Een dergelijk bemonsteringsresultaat kan gevolgen hebben voor nabij gelegen besmetverklaarde terreinen. De NVWA past in voorkomend geval de situatie van betrokken besmetverklaringen aan.

De aanvrager/teler wordt door de NVWA schriftelijk geïnformeerd over het opheffen / aanpassen van besmetverklaringen. Belanghebbende hoeft hiervoor geen initiatief (meer) te nemen.

Toelichting op verboden en beperkingen

Voor een beknopte toelichting op de verboden en beperkingen, die samenhangen met een besmetverklaring aardappelmoeheid, verwijzen wij allereerst naar het Informatiedocument voor telers met een besmetverklaring aardappelmoeheid.

Meer informatie

Vanuit het informatiedocument wordt doorverwezen naar een groot aantal andere documenten met nadere toelichting en/of gegevens en een te gebruiken formulier.