Regels verhandelen en gebruiken biociden

Biociden mogen alleen worden verhandeld of gebruikt als deze zijn toegelaten. Een toelating moet worden aangevraagd bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Wanneer een biocide is toegelaten, krijgt deze een zogenoemd toelatingsnummer. Dit nummer, dat bestaat uit 4 of 5 cijfers en de hoofdletter N, staat samen met de gebruiksvoorschriften op het etiket (bijvoorbeeld 12357N). Nieuwe toelatingen zijn op het product herkenbaar door vermelding van een landenaanduiding gevolgd door 2 getallen (bijvoorbeeld NL-001234-0000). Het betreft biociden waarvan de werkzame stoffen al zijn goedgekeurd door de Europese instantie ECHA.